Lietotāja web līgums

Lietotāja web līgums

 

SIA “DOFINANCE” MĀJASLAPAS LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

 

1.    Līgumā lietotie termini un to skaidrojums

 

Aizdevums

Bezskaidras naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs ir izsniedzis Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem.

 

Aizdevuma līgums

Distances vienošanās starp Aizņēmēju un Aizdevēju par Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam.

 

Aizdevējs

Juridiska persona, kas uz Aizdevuma līguma pamata ir izsniegusi Aizdevumu Aizņēmējam, kurai saskaņā ar Aizdevuma līgumu ir Prasījuma tiesības pret Aizņēmēju pilnībā vai kādā līguma daļā.

 

Aizņēmējs

Jebkura fiziska persona, kas ir noslēgusi Aizdevuma līgumu (distances vienošanos) ar Aizdevēju.

 

Cedents

Aizdevējs, kurš uz Cesijas līguma pamata nodod Cesionāram no Aizdevuma līguma izrietošās prasījuma tiesības (Prasījumu) pret Aizņēmēju.

Fiziska persona vai juridiska persona, kurai ir Prasījuma tiesības pret Aizņēmēju saskaņā ar Aizdevuma līgumu pilnībā vai kādā tā daļā.

 

 

Cesijas līgums

Līgums starp Cedentu un Cesionāru, saskaņā ar kuru Cedents nodod Cesionāram par samaksu Cesionāram Prasījumu pret Aizņēmēju.

 

Cesionāra bankas konts

Uz Cesionāra vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā, citā Eiropas Savienības kredītiestādē, citā Eiropas Savienības kredītiestādē vai kādā EEZ valstī atvērts norēķinu konts.

SIA “Dofinance” patur tiesības atskaitīt atpakaļ uz Cedenta bankas kontu saņemtos naudas līdzekļus, nepamatojot iemeslu šādai rīcībai.

 

Cesionārs

Fiziska persona vai juridiska persona, kura uz Cesijas līguma pamata ir iegādājusies Prasījuma tiesības pret Aizņēmēju.

 

Cenrādis

Dofinance mājaslapā norādītās maksas, ko Investors maksā Dofinance par Prasījuma apkalpošanu, un citām Dofinance veiktajām darbībām.

 

Investors

Fiziska persona vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies Mājaslapā un vēlas iegādāties no Aizdevēja Dofinance Mājaslapā piedāvātos Prasījumus pret Aizņēmēju, tajā skaitā, fiziska persona vai juridiska persona (Cesionārs), kura ir iegādājusies Prasījumu (prasījuma tiesības) jeb Cesionārs un fiziska vai juridiska persona, kura ir pārdevusi Prasījumu (prasījuma tiesības) jeb Cedents.

 

Investora identifikācijas numurs

Dofinance piešķirtais klienta numurs katram Investoram, kas nepieciešams Investora turpmākajai identificēšanai veicot darbības Mājaslapā, tai skaitā, bet ne tikai, veicot maksājumus un papildinot Investora kontu.

 

Investora bankas konts

Uz Investora vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā, citā Eiropas Savienības kredītiestādē vai kādā EEZ valstī atvērts norēķinu konts.

 

Investora konts

Dofinance Mājaslapā Investora profilā izveidots atsevišķs konts, ko katram Investoram izveido un apkalpo Dofinance Aizdevuma Līguma un Cesijas līguma noslēgšanas iespējamībai un izpildei.

 

Investora profils

Fiziskas vai juridiskas personas Dofinance Mājaslapā reģistrēta darbības platforma, kas pēc Investora reģistrācijas Mājaslapā ir pieejama Investoram ik reizi, kad Investors ar savu e-pasta adresi un paroli ir apliecinājis savu identitāti Mājaslapā.

 

Mājaslapas lietošanas noteikumi

Šajā Līgumā un Mājas lapā aprakstītie Mājaslapas lietošanas noteikumi, kas ir saistoši un obligāti katram Investoram reģistrējoties Mājaslapā un to lietojot, kā arī iegādājoties Prasījumus un noslēdzot Cesijas līgumu.

 

Mājaslapas lietošanas līgums (šis līgums, turpmāk tekstā Līgums)

Dofinance un Investora distances vienošanās, kuru Dofinance un Investors noslēdz savā starpā saskaņā ar Līgumu un Mājas lapas lietošanas noteikumiem par Mājaslapas un Investora profila lietošanas kārtību.

 

Mājaslapa

Dofinance interneta vietne ar adresi www.dofinance.eu, kurā fiziskas vai juridiskas personas var reģistrēties par Investoru, izveidot Investoru profilu. Mājaslapā ir norādīta visa nepieciešamā informācija par Aizdevuma saņemšanu un Prasījumu iegādāšanos.

 

Prasījumu apkalpošana

Darbības, kuras veic Dofinance saistībā ar Prasījumu pārdošanu, Cesijas līgumu noslēgšanu, Prasījumu atgūšanu, naudas līdzekļu pārskaitīšanu Cesionāram un citām Mājas lapā norādītajām darbībām.

 

Prasījuma apkalpošanas maksa

Dofinance Mājas lapā Cenrādī norādītā samaksa, ko Cesionārs maksā Dofinance par Prasījuma apkalpošanu.

 

Prasījuma cena

(Aizdevuma summa, uz kuru iegūst prasījuma tiesības)

Maksa, ko Cesionārs samaksā Cedentam par visu Prasījumu, vai tā daļu. Prasījuma cena ir norādīta Cesijas līguma pamatnoteikumos.

 

Prasījums

Cesijas līguma pamatnoteikumos norādītais Prasījums pilnībā vai kādā tā daļā pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma līguma. Prasījuma apmērs norādīts Cesijas līguma pamatnoteikumos.

 

Procenti

Cesijas līguma pamatnoteikumos norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu, kas ietilpst Prasījumā. Procenti tiek aprēķināti no Prasījuma atlikušās neatmaksātās Aizdevuma summas un Aizņēmējs veic procentu maksājumu saskaņā ar Aizdevuma līguma nosacījumiem un Grafiku, kas ir Aizdevuma līguma neatņemama sastāvdaļa.

 

Reģistrācijas iesniegums

Fiziskas vai juridiskas personas Mājaslapā aizpildīts pieteikums, lai reģistrētos par Investoru.

 

Trešā persona

Jebkura trešā persona (fiziska vai juridiska), kas nav šī Līguma līgumslēdzējpuse.

 

Dofinance

SIA “Dofinance”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203016025, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV 1010, Latvija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas kā investīciju platforma un nodrošina Prasījumu pret Aizņēmējiem pārdošanu, Cesijas līgumu noslēgšanu un Prasījumu Apkalpošanu

 

Dofinance bankas konts

Dofinance Mājaslapā norādītais bankas konts.

 

Investīciju veikšanas brīdis

Investīcija tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad Dofinance kontā tiek saņemti Investora ieskaitītie naudas līdzekļi.

 

Auto Invest investīcijas

Dofinance Mājaslapā un Investora profilā norādītie Auto Invest investīciju politikas noteikumi.

 

 

 

2.    Investora reģistrācija Mājaslapā.

2.1.       Lai reģistrētos Mājas lapā un izveidotu Investora profilu, kā arī, lai iegādātos Prasījuma tiesības pret Aizņēmēju, Investoram ir jāatbilst un Investors apliecina, ka tas reģistrācijas brīdī Mājas lapā un visā Investora profila izmantošanas laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.1.1.  Investors ir fiziska persona;

2.1.2.  tai ir jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;

2.1.3.  Investoram ir atvērts konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā citā Eiropas Savienības kredītiestādē vai kādā EEZ valstī atvērts norēķinu konts;

2.1.4.  Investors ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs; attiecībā uz fizisku personu rīcībspēja nav ierobežota;

2.1.5.  Investors nav alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē;

2.1.6.  pret Investoru nav uzsākts fiziskas vai juridiskas personas maksātnespējas process;

2.1.7.  ja Investors ir juridiska persona, tad to pārstāv valdes loceklis vai cita pilnvarota persona, kurai ir tiesības slēgt darījumus konkrētās juridiskās personas vārdā un interesēs un ir pārstāvības tiesības.

2.2.       Uzsākot reģistrācijas procesu, Investors Mājas lapā aizpilda Reģistrācijas iesniegumu, tādējādi apliecinot savu piekrišanu šim Līgumam un Mājas lapas lietošanas noteikumiem. Pēc Reģistrācijas iesnieguma aizpildīšanas Mājaslapā tiek izveidots Investora profils, piešķirot tam Investora identifikācijas numuru un Investora izvēlēto paroli.

2.3.       Mājas lapā norādītos pakalpojumus ir tiesības saņemt tikai reģistrētiem Investoriem un Investora profilu var izmantot tikai pats Investors. Katru reizi pirms Investora profila izmantošanas, Investors autorizējas savā profilā, norādot savu e-pasta adresi un paroli.

2.4.       Dofinance nav pienākums reģistrēt katru Investoru un tā var atteikt Investora reģistrāciju, nenorādot atteikuma iemeslus.

 

3.    Investora identifikācija.

3.1.       Pēc tam, kad Investors ir reģistrējies Mājas lapā un pirms naudas summas pārskaitīšanas uz Investora bankas kontu, Investors nosūta elektroniski Dofinance vai augšupielādē Mājas lapā personas apliecinošu dokumentu. Juridiskas personas pārstāvis nosūta elektroniski Dofinance vai augšupielādē Mājas lapā personas apliecinošu dokumentu un pievienoto pārstāvības pamatu apliecinošus dokumentus (statūti, Uzņēmuma reģistra izziņa, pilnvara).

3.2.       Lai identificētu Investoru, Dofinance izmanto no attiecīgās bankas, kurā ir atvērts Investora bankas konts, saņemto informāciju. Pirms identifikācijas procesa Investors papildina Investora kontu, obligāti norādot savu identifikācijas numuru.

3.3.       Lai veiktu identifikāciju, Dofinance ir tiesības sazināties ar Investoru pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un prasīt papildus identifikācijas dokumentus vai papildus informāciju, kas apliecinātu Investora identitāti un/vai apstiprinātu citas Investora sniegtās ziņas par sevi.

3.4.       Dofinance ir tiesības vienpusēji mainīt Investora identifikācijas noteikumus un Investora identificēšanas procesu, kā arī noteikt papildus prasības Investora identifikācijai.

3.5.       Puses ar šo saprot un vienojas, ka brīdī, kad Investors ir iesniedzis Reģistrācijas iesniegumu, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, un veicis naudas līdzekļu iemaksu Dofinance bankas kontā, apliecina, ka Investors vēlas izmantot Mājaslapu un tajā piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu un Mājas lapas lietošanas noteikumiem.

3.6.       Līgums starp Dofinance un Investoru stājas spēkā ar brīdi, kad Investors Mājas lapā ir apstiprinājis Mājas lapas lietošanas noteikumus piekritis Līguma noteikumiem, pabeidzis reģistrācijas procesu un veicis naudas līdzekļu iemaksu Dofinance bankas kontā.

3.7.       Par Līguma noslēgšanas faktu Dofinance informē Investoru rakstveidā, nosūtot informāciju uz Investora norādīto e-pasta adresi.

3.8.       Investors autorizējas savā profilā, norādot savu e-pasta adresi un paroli. Dofinance ir tiesīgs bloķēt Investora profilu, ja parole tiek nepareizi ievadīta 5 (piecas) reizes pēc kārtas.

3.9.       Dofinance ir tiesības atjaunot Investora paroli, ja Investors to pieprasa rakstveidā. Uz Investora norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta unikāla internet saite (link), kuru aktivizējot, Investoram ir iespēja atjaunināt paroli.

3.10.    Investors apņemas neizpaust savu Investora paroli nevienai trešajai personai. Gadījumā, ja parole ir nonākusi kādas trešās personas rīcībā, Investora pienākums to ir nekavējoties nomainīt un vienlaikus nekavējoties informēt Dofinance par paroles nonākšanu trešo personu rīcībā un Investora profila bloķēšanas nepieciešamību līdz Investora paroles nomaiņai.

3.11.    Gadījumā, ja Dofinance ir radušās aizdomas par Investora darbībām Mājas lapā un/vai Investora profilā, Dofinance var atteikties apstiprināt Mājas lapā un Investora profilā veiktās darbībās un/vai bloķēt Investora profilu līdz brīdim, kamēr Dofinance ir iespējams sazināties ar Investoru veikto darbību apstiprināšanai un identitātes pārbaudei.

3.12.    Dofinance nenes atbildību par darbībām, ko veikušas trešās personas, ja Investors nav rūpējies par datu drošību.

 

4.    Investora konts.

4.1.       Investora konta papildināšanai Investors izmanto tikai EUR valūtu.

4.2.       Gadījumā, ja Investors ir veicis maksājumu Dofinance vai arī papildinājis Investora kontu, izmantojot kādu citu valūtu, Dofinance ir tiesības konvertēt iemaksāto valūtu uz EUR pēc attiecīgās bankas, kuras kontā ieskaitīta valūta, noteiktā valūtas kursa. Visas izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju uz EUR sedz Investors.

4.3.       Lai papildinātu Investora kontu, Investors ieskaita naudas līdzekļus Dofinance bankas kontā un pēc tam tie tiek ieskaitīti Investora kontā.

4.4.       Investora kontu Investors ir tiesīgs papildināt tikai no sava – Investora bankas konta un tikai savā vārdā, naudas līdzekļus pārskaitot no Investora bankas konta uz Dofinance bankas kontu.

4.5.       Veicot pirmo maksājumu Investora kontā, kā arī papildinot kontu Investors apliecina, ka neveic un apņemas šī Līguma darbības laikā neveikt nekādas darbības, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

4.6.       Papildinot Investora kontu, maksājuma mērķī ir pienākums obligāti norādīt Investora identifikācijas numuru.

4.7.       Gadījumā, ja Dofinance no Investora saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

4.8.       Procentu maksājumi, tai skaitā likumiskie procenti, netiek maksāti par uzglabātiem naudas līdzekļiem Investora kontā.

4.9.       Investors uzdod Dofinance izmantot Investora kontā esošos naudas līdzekļus atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Investora veiktajām darbībām Investora profilā.

4.10.    Dofinance ir tiesības slēgt Investora kontu šādos gadījumos:

4.10.1.   ja to rakstveidā ir pieprasījis pats Investors;

4.10.2.    ja Investors vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc kārtas nav iegādājies nevienu Prasījumu;

4.10.3.    ja Investora konts ir sasniedzis negatīvu vērtību;

4.10.4.   ja tiek izbeigts šis Līgums vai dzēsts Investora profils;

4.10.5.   ja Investors ir pārkāpis šī Līguma noteikumus vai veicis citas prettiesiskas darbības;

4.10.6.   ja Dofinance rīcībā ir nonākusi informācija, ka pret Investoru ir uzsākts fiziskas un/vai juridiskas personas maksātnespējas process.

4.11.    Investoram ir tiesības pieprasīt jebkurā brīdī, lai Dofinance izmaksā Investora kontā esošos līdzekļus, kas nav izmantoti Prasījumu iegādei, uz Investora bankas kontu, no kura Investors iepriekš ir veicis pārskaitījumu.

4.12.    Dofinance nodrošina naudas līdzekļu no Investora konta izskaitīšanu Investoram 2 (divu) bankas darba dienu laikā pēc Investora veiktā pieprasījuma Investora profilā saņemšanas.

4.13.     Lai nodrošinātu šī Līguma, Cesijas līguma vai citu darbību izpildi, Dofinance ir tiesības no Investora konta pārskaitīt naudas līdzekļus uz Dofinance bankas kontu.

4.14.    Investors apņemas papildināt savu kontu tikai ar legālas izcelsmes naudas līdzekļiem, kuru izcelsmi Investors jebkurā brīdī var pierādīt.

4.15.    Investors nav tiesīgs iemaksāt savā kontā naudas līdzekļus, kas ir iegūti negodīgā vai pretlikumīgā ceļā. Par jebkādu aizdomīgu darbību Dofinance ir tiesības ziņot tiesībsargājošām iestādēm, kā arī bloķēt Investora pieeju viņa kontam un/vai pieeju Investora profilam.

4.16.    Puses ar šo saprot un vienojas, ka jebkuri naudas līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Dofinance bankas kontā un tiek jebkādu iemeslu dēļ uzglabāti tajā, netiek uzskatīti par depozītu vai tam pielīdzināmu uzkrājumu un Dofinance nav pienākums maksāt/veikt procentu maksājumus par šo naudas līdzekļu turēšanu kontā Investoram.

 

 

5.    Prasījumu iegāde un Cesijas līguma noslēgšana.

5.1.       Investors ir tiesīgs iegādāties Mājas lapā piedāvātos Prasījumus, pie nosacījuma, ka Dofinance ir identificējusi Investoru un, ka Investora kontā ir pietiekoši naudas līdzekļi izvēlētā Prasījuma iegādei.

5.2.       Veicot Prasījumu iegādi Investors ievēro sekojošo:

5.2.1.  Investoram ir tiesības izvēlēties vienu vai vairākus Prasījumus no visiem Prasījumiem, kas tiek piedāvāti Mājas lapā;

5.2.2.  Gadījumā, ja Investors vēlas iegādāties tikai daļu no Prasījuma, Investors norāda summu, kādu Investors ir gatavs samaksāt par attiecīgā Prasījuma daļu;

5.2.3.  Investors ir tiesīgs iegādāties neierobežotu skaitu Prasījumu pret Aizņēmēju gan pilnā apmērā, gan kādā tā daļā;

5.2.4.  Investors ir tiesīgs iegādāties Prasījumus atbilstoši Investora kontā esošajiem un Investoram pieejamajiem naudas līdzekļiem.

5.3.       Dofinance reģistrē Investora iesniegumus iegādāties Prasījumus hronoloģiskā secībā, sākot ar vecāko. Nepieciešamības gadījumā Dofinance ir tiesības grozīt Prasījumu iegādes kārtību.

5.4.       Investors, vienlaikus ar iesniegumu iegādāties Prasījumu, pilnvaro Dofinance pārskaitīt no Investora konta maksu par Prasījumu uz Cedenta bankas kontu.

5.5.       Pēc tam, kad Investors ir norādījis izvēlētos Prasījumu (-us) un Prasījuma vērtību (-as), par kādu Investors piekrīt iegādāties Prasījumus, Dofinance informē Investoru viņa profilā par izvēlētajiem Prasījumiem un iesniedz Investoram izskatīšanai Cesijas līgumu tā apstiprināšanai. Ja Investors piekrīt Cesijas līguma noslēgšanai, Investors to apstiprina savā profilā.

5.6.       Cesijas līgums atzīstams par noslēgtu brīdī, kad Investors ir apstiprinājis Cesijas līguma nosacījumus un Dofinance no Investora konta ir pārskaitījis Prasījuma cenu uz Cedenta bankas kontu.

5.7.       Pēc Cesijas līguma noslēgšanas Investora profilā ir pieejams noslēgtais Cesijas līgums visu tā spēkā esamības laiku.

5.8.       Visi dokumenti par Prasījumu glabājas tikai pie Dofinance un Cesionāram netiek nodoti.

5.9.       Gadījumā, ja Cesionārs ir iegādājies Prasījumu, kas izriet no Aizdevuma līguma tikai kādā tā daļā, Cesionārs ir informēts un piekrīt, ka Prasījumā nav ietverti visi Cedenta prasījumi pret Aizņēmēju, un Dofinance ir tiesīgs apkalpot Prasījumu par labu Cesionāram tikai iegādātajā Prasījuma daļā pret Aizņēmēju.

5.10.    Dofinance apkalpo visus Aizņēmēja veiktos maksājumus, kas saņemti no Aizņēmēja saskaņā ar Aizdevuma līguma nosacījumiem, un visus saņemtos maksājumus pārskaita Cesionāram šādā apmērā un kārtībā:

5.10.1.   Aizdevuma pamatsumma (proporcionāli iegādātajai Prasījuma daļai), ko Dofinance ir saņēmis no Aizņēmēja. Ja Cesionārs nav iegādājies visu Prasījumu pret Aizņēmēju vai Prasījumu pret Aizņēmēju iegādājušies vairāki Cesionāri, tad saņemtā Aizdevuma pamatsumma tiek sadalīta proporcionāli katra Cesionāra Prasījumam pret Aizņēmēju;

5.10.2.   Procenti, kas izriet no Aizdevuma līguma un attiecīgā Prasījuma, ko Dofinance ir saņēmis no Aizņēmēja Cesijas līguma Pamatnoteikumu 4. punktā minētajā apmērā. Ja Cesionārs nav iegādājies visu Prasījumu pret Aizņēmēju vai Prasījumu pret Aizņēmēju iegādājušies vairāki Cesionāri, tad saņemtie maksājumi tiek sadalīti proporcionāli katra Cesionāra Prasījumam pret Aizņēmēju.

5.11.    Visus maksājumus, kas pienākas Investoram Dofinance pārskaita Investoram uz Investora kontu uzreiz, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas no Aizņēmēja, atbilstoši Dofinance Mājas lapā minētajiem noteikumiem.

5.12.    Dofinance ir tiesīgs pirms, saņemto maksājumu no Aizņēmēja, pārskaitīšanas Investoram uz Investora kontu ieturēt Prasījuma Apkalpošanas maksu un citus maksājumus saskaņā ar Mājas lapā norādīto Cenrādi.

5.13.    Investors ir tiesīgs iepazīties ar visām Investora profilā veiktajām darbībām, tajā skaitā, veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem, ievērojot šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus.

5.14.    Gadījumā, ja Investora profila lietošanas laikā kādas Investora darbības ir tikušas uzskaitītas un/vai reģistrētas nepareizi, Dofinance ir tiesīgs labot attiecīgās kļūdas un izdarīt labojumus Investora profilā.

5.15.    Gadījumā, ja Dofinance konstatē, ka Investora profilā ir negatīvs atlikums, Dofinance nekavējoties informē par to Investoru, kuram ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Dofinance paziņojuma saņemšanas brīža papildināt Investora kontu tādā apmērā, lai tiktu dzēsts negatīvais Investora konta atlikums.

5.16.    Cesionārs ir informēts un piekrīt, ka Dofinance ir atbildīgs tikai par Prasījuma īstumu un patiesumu, taču Dofinance nav un nevar būt atbildīgs par Prasījuma drošumu un tādiem gadījumiem, ja Aizņēmējs nedzēstu Prasījumu.

5.17.    Dofinance nav un nevar būt atbildīgs par Aizņēmēja pienākumu atmaksāt Aizdevumu un dzēst Prasījumu, un Dofinance nav pienākuma atmaksāt vai kompensēt Cesionāram neatmaksāto Prasījuma daļu.

 

6.    Automātiskā Prasījumu – “Auto Invest” iegādes un Cesijas līgumu noslēgšanas kārtība.

6.1.       Investoram ir tiesības iegādāties Prasījumus, izmantojot automatizēto procesu “Auto invest” savā Investora profilā.

6.2.       Ja Investors vēlas uzstādīt automatizēto Prasījumu iegādi “Auto invest”, Investors savā profilā apstiprina piekrišanu Cesijas līgumu noslēgšanai un piekrišanu Cesijas līguma noteikumiem, kā arī atzīst tos par sev saistošiem. Apstiprinātais Cesijas līgums un tā nosacījumi ir spēkā visu Prasījumu iegādes un Prasījuma spēkā esamības un pastāvēšanas laiku.

6.3.       Lai pieslēgtu automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojumu “Auto invest”, Investors savā profilā aizpilda piedāvātos parametrus Prasījumu iegādei, pēc kuriem Dofinance turpmāk atlasīs Investora vajadzībām nepieciešamos Prasījumus.

6.4.       Investors ir informēts un piekrīt, ka tikai Investors pats ir atbildīgs par uzstādītajiem automatizēto Prasījumu iegādes “Auto invest” pakalpojumu parametriem, un atsakās šajā sakarā celt jebkādas pretenzijas pret Dofinance.

6.5.       Investors nodrošina savā kontā naudas līdzekļus automatizēto Prasījumu iegādes “Auto invest” pakalpojumu saņemšanai.

6.6.       Vienlaikus ar automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojumu uzstādīšanu “Auto invest” Investora profilā Investors pilnvaro Dofinance pārskaitīt no Investora konta Prasījuma cenu par Prasījumiem, kas atbilst Investora uzstādītajiem parametriem uz Cedenta bankas kontu vai Cedenta (Investora) kontu un reģistrēt Prasījumus Investora profilā.

6.7.       Investors ir tiesīgs pārtraukt automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojumu “Auto invest” saņemšanu visā Līguma darbības laikā.

6.8.       Dofinance nav pienākuma papildus informēt Investoru par automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojumu “Auto invest” saņemšanas laikā iegādātajiem Prasījumiem un no tiem izrietošajām tiesībām un pienākumiem. Investoram ir pienākums iepazīties ar Investora profilā izvietotajiem dokumentiem, paziņojumiem un citu informāciju, kas attiecas uz Investoru un viņa iegādātajiem Prasījumiem.

 

7.    Dofinance tiesības un pienākumi.

7.1.       Dofinance veic šī Līguma izpildi un nodrošina Prasījumu Apkalpošanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

7.2.       Dofinance apņemas pārvaldīt un apkalpot Prasījumu savā vārdā, bet visas ar Prasījuma izpildi saistītās darbības veikt Cesionāra interesēs.

7.3.       Investors pilnvaro Dofinance pārvaldīt prasījumus un veikt Prasījumu Apkalpošanu Dofinance vārdā Investora interesēs.

7.4.       Dofinance apliecina, ka visi Aizdevumi ir reāli pastāvoši un Dofinance Aizdevuma līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Prasījumu Apkalpošanu tā, lai nodrošinātu to atgūšanu.

7.5.       Dofinance nav atbildīgs ne pret Investoru, ne Cesionāru ne viņu saistību un tiesību pārņēmējiem vai mantiniekiem ne arī pret kādu citu trešo personu gadījumā, ja Aizdevuma līgums no Aizņēmēja puses netiktu izpildīts pilnībā vai kādā tā daļā un Prasījums netiktu atmaksāts un dzēsts.

7.6.       Pamatojoties uz Cesijas līguma noslēgšanas brīdi Cesionāra sniegto pilnvarojumu, Dofinance ir tiesības pārvaldīt Prasījumu līdz pilnīgai tā atmaksai un dzēšanai.

7.7.       Dofinance apņemas veikt visus maksājumus par labu Cesionāram un ieturēt maksājumus no Investora konta tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

 

8.    Investora tiesības un pienākumi.

8.1.       Investors apstiprina, ka tas ir iepazinies ar šī Līguma, Cesijas līguma un Aizdevuma līguma noteikumiem, tie Investoram ir skaidri un saprotami un Investors vēlas uzņemties no tiem izrietošās saistības, tiesības un pienākumus, un Investors atsakās celt jebkāda veida pretenzijas pret Dofinance par to, ka minētie noteikumi nav tikuši apspriesti vai ir bijuši vienpusēji noteikti no Dofinance puses.

8.2.       Visas darbības, kas tiks veiktas no Investora profila tiks uzskatītas par tādām darbībām, kuras ir veicis pats Investors, un tādējādi tiks atzītas par Investoram saistošām.

8.3.       Investors nodrošina šī Līguma un citu līgumu nosacījumu izpildi, ko tas ir uzņēmies attiecībās ar Dofinance.

8.4.       Investors nodrošina savā Investora kontā pietiekamus naudas līdzekļus Līguma izpildes un no tā izrietošo maksājumu segšanas nodrošināšanai.

8.5.       Gadījumā, ja Investors nav nodrošinājis pietiekamu naudas atlikumu Investora kontā, Dofinance nav pienākuma pieņemt un izpildīt attiecīgo Investora uzdevumu, darījumu vai maksājumu.

8.6.       Investors apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta šo Līgumu un varētu skart Dofinance vai Aizņēmēja intereses.

8.7.       Investors apņemas pats nepieprasīt informāciju par Aizņēmēju un neuzsākt apkalpot Prasījumu un/vai neuzsākt Aizdevuma atgūšanu. Cesionārs apņemas pats personīgi vai ar citu pilnvaroto pārstāvju starpniecību nekādā veidā nesazināties ar Aizņēmēju sakarā ar noslēgto Cesijas līgumu un iegūto Prasījumu.

8.8.       Cesionārs ar šo saprot un piekrīt, ka tam ir saistoši Dofinance Mājas lapā norādītie un Cesionāra izvēlētie Investīciju noteikumi atbilstoši katra izvēlētā Auto Invest investīciju noteikumiem un nosacījumiem. Cesionārs apņemas segt izdevumus, kas radušies vai var rasties Dofinance šī Līguma neizpildes rezultātā.

8.9.       Investors apņemas:

8.9.1.      izmantot Mājas lapu tikai tajā un šajā Līgumā paredzēto darbību veikšanai;

8.9.2.      veicot reģistrāciju un darbības Mājas lapā, slēdzot līgumus ar Dofinance vai komunicējot ar Dofinance sniegt patiesu informāciju gan par sevi, gan par citiem jautājumiem;

8.9.3.      veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Investora profilam nevarētu piekļūt neviena trešā persona;

8.9.4.      nekavējoties informēt Dofinance par jebkurām izmaiņām, ko Investors veicis par sevi, veicot izmaiņas Investora informācijā, kas pieejama Investora profilā Mājas lapā.

 

9.    Prasījumu Apkalpošanas maksa un citi maksājumi.

9.1.       Par sniegtajiem pakalpojumiem Investors maksā Dofinance Prasījumu Apkalpošanas maksu un citus maksājumus atbilstoši Cenrādim, kas norādīts Mājas lapā.

9.2.        Īpašos gadījumos Dofinance ar Investoru var vienoties atsevišķi par Prasījumu Apkalpošanu vai citu maksājumu maksas apmēru noteikšanu.

9.3.        Vienlaikus ar Cesijas līguma noslēgšanu Investors pilnvaro Dofinance bez iepriekšējas saskaņošanas ar Investoru pārskaitīt no Investora konta uz Dofinance bankas kontu Prasījumu Apkalpošanas maksu un citus maksājumus atbilstoši Cenrādim, kas norādīts Mājas lapā.

9.4.        Dofinance ir tiesības ieturēt Prasījumu Apkalpošanas maksu un citus maksājumus atbilstoši Cenrādim, kas norādīts Mājas lapā, no Aizņēmēja saņemtajiem naudas līdzekļiem pirms to iemaksāšanas Investora kontā Prasījuma atmaksai un dzēšanai.

9.5.        Investors ir informēts un piekrīt, ka par Investora konta papildināšanu Investora un Dofinance apkalpojošā banka var ieturēt komisijas maksu saskaņā ar Investora apkalpojošās bankas noteikumiem un cenrādi.

9.6.        Investors ir informēts, ka attiecībā uz Investoru ir piemērojami normatīvie akti, tajā skaitā, tiesību akti, kas regulē nodokļa nomaksu par ienākumu, ko Investors ir saņēmis par Prasījumu. Investors pats ir atbildīgs par visu nepieciešamo nodevu un nodokļu nomaksu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām savā rezidences valstī.

 

10. Atbildība un garantijas.

10.1.    Investors ir atbildīgs par visu ziņu, ko tas ir sniedzis Dofinance patiesumu, precizitāti, pilnību un atbilstību.

10.2.    Investors ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas Investora profilā.

10.3.    Investors ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījis Dofinance, Aizdevējam, Aizņēmējam vai jebkurai citai trešajai personai.

10.4.    Dofinance nenes atbildību gadījumos, kad Investora kā juridiskas personas pārstāvis nav bijis tiesīgs pārstāvēt attiecīgo juridisko personu un tam nav bijušas pārstāvības tiesības (gan noslēdzot Līgumu, gan saņemot ar šo Līgumu saistītos maksājumus).

10.5.    Dofinance ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījis Investoram tikai tiktāl, ciktāl Dofinance par šādu zaudējumu rašanos var tieši un nepārprotami vainot un tikai zaudējumu rašanās brīdī Investora kontā esošo naudas līdzekļu apmērā. Par netiešiem zaudējumiem un negūto peļņu Dofinance neatbild.

10.6.    Līguma izpildes laikā, izmantojot sakaru līdzekļus, Dofinance nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Dofinance pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tostarp Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

10.7.    Dofinance nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Investoram radušies vai varētu rasties sakarā ar Cesijas līguma noslēgšanu, tajā skaitā, Aizņēmēja saistību neizpildi saskaņā ar Aizdevuma līgumu un Prasījuma atmaksu un dzēšanu.

10.8.    Dofinance apliecina, ka Aizdevēji izsniedz Aizdevumus atbilstoši attiecīgās valsts, kurā tiek noslēgts līgums, normatīvajiem aktiem un Aizdevuma līgumam, un ievēro tos visā Aizdevuma līguma darbības laikā.

 

11. Konfidencialitāte, Investora personas dati un informācija par juridisku personu.

11.1.    Šī līguma ietvaros par konfidenciālu tiek uzskatīta jebkura informācija, kas izriet no šī Līguma un skar Aizdevuma līgumu vai Cesijas līgumu. Informāciju par Investoru un Aizņēmēju Dofinance sniedz saskaņā ar Aizdevuma līgumu, šo Līgumu, Cesijas līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

11.2.    Investors apzinās un piekrīt, ka vienlaikus ar reģistrēšanos Mājas lapā Investors dod Dofinance tiešu un nepārprotamu piekrišanu Lietotāja fiziskas personas datu apstrādei saskaņā ar Līgumā ietvertajiem noteikumiem un apliecina savu personas datu pareizību.

11.3.    Reģistrējoties Mājas lapā Investors piekrīt, ka Dofinance pievieno savai klientu datu bāzei Dofinance rīcībā esošos Investora personas datus (informāciju, ko Investors sniedzis, reģistrējoties Mājas lapā, kā arī informāciju, kas Dofinance kļuvusi pieejama saistībā ar Līguma izpildi). Investors piekrīt, ka šie dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Dofinance pamatkapitālā vai kurās Dofinance ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārvaldītājs ir Dofinance, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem uzticēto funkciju veikšanai.

11.4.    Lai nodrošinātu šī Līguma izpildi un sazinātos ar Investoru, Dofinance ir tiesības veikt Dofinance rīcībā esošo Investora personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Investora personas datus šī Līguma izpildei, kā arī Dofinance ir tiesīgs izmantotInvestora personas datus tiesisko attiecību nodibināšanai, grozīšanai, izpildīšanai un/vai izbeigšanai ar Investoru.

11.5.    Investors piekrīt, ka Dofinance ir tiesīgs veikt Investora datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Investora datus un citu informāciju trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar to - Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts Ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

11.6.    Investors piekrīt, ka Dofinance Investora personas datu apstrādi ir tiesīgs veikt gan elektroniski, gan manuāli. Investors piekrīt, ka Dofinance ir tiesīgs Investora personas datu apstrādi uzticēt personas datu operatoram, kā arī veikt to ne tikai Latvijas Republikā, bet arī citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs.

11.7.    Dofinance ir tiesības atklāt Investora personas datus visiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kas sniedz Dofinance ārpakalpojumu, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar to - parādu piedziņas kompānijām, kas veic parādu piedziņu pret Investoru, kā arī jebkurai personai, kas ir saistīta ar Dofinance no šī Līguma izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

11.8.    Investora – juridiskas personas datus Dofinance reģistrē un izmanto saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

 

12. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana.

12.1.    Līgums starp Dofinance un Investoru stājas spēkā brīdī, kad Investors Mājas lapā ir apstiprinājis Mājas lapas lietošanas noteikumus, devis savu piekrišanu Līgumam, pabeidzis reģistrācijas procesu un veicis naudas līdzekļu iemaksu Dofinance bankas kontā.

12.2.    Līguma noteikumi ir pieejami Mājaslapā visu Līguma spēkā esamības laiku.

12.3.    Investors ir tiesīgs izmantot savu profilu tikai pēc Līguma noteikumu un/vai to grozījumu apstiprināšanas Investora profilā.

12.4.    Dofinance ir tiesības ierobežot Investora iespējas izmantot Mājas lapu, bloķēt Investora profilu vai vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu un dzēst Investora profilu, ja tiek konstatēts sekojošais:

12.4.1.   Investors ir pārkāpis šī Līguma noteikumus vai Cesijas līguma noteikumus;

12.4.2.   Investors ir sniedzis Dofinance apzināti nepatiesu vai neprecīzu informāciju;

12.4.3.   Investors izmanto Mājas lapu prettiesiskiem mērķiem;

12.4.4.   Dofinance ir radušās aizdomas, ka Investors Prasījumu iegādē izmanto noziedzīgi iegūtus līdzekļus, finansē terorismu vai citas saskaņā ar LR Krimināllikumu sodāmas darbības un/vai Investors ir ticis iesaistīts šādu darbību veikšanā;

12.4.5.   ja Dofinance ir paziņojis Investoram par grozījumiem Līgumā un Investors tos nav apstiprinājis ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no paziņojuma saņemšanas dienas.

12.5.    Investors ir tiesīgs lūgt Dofinance Līguma izbeigšanu un Investora profila dzēšanu, pie nosacījuma, ka Investoram nav neviens aktīvs Prasījums, kura apkalpošanu veic Dofinance un Investoram saskaņā ar šo Līguma nav parāda saistību pret Dofinance.

12.6.    Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeigta Līguma gadījumā, Investoram tiek liegta Investora profila izmantošana, kā arī iespēja iegādāties jaunus Prasījumus un noslēgt Cesijas līgumus.

12.7.    Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeigta Līguma gadījumā Dofinance veic pārskaitījumu no Investora konta uz Investora bankas kontu, pārskaitot visus tajā esošos naudas līdzekļus, ieturot Prasījuma Apkalpošanas maksas un citus maksājumus, ja tādi ir paredzēti saskaņā ar šo Līgumu un Cenrādi.

 

13. Citi noteikumi.

13.1.    Šis Līgums ir noslēgts elektroniski atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, un tas ir derīgs bez pušu parakstiem.

13.2.    Visas darbības Mājaslapā un Investora profilā tiek veiktas izmantojot tikai eiro (EUR) valūtu.

13.3.    Investors piekrīt, ka Dofinance ir tiesīgs sazināties ar Investoru, 1) nosūtot SMS un/vai zvanot uz Investora profilā norādīto Investora mobilo sakaru operatora numuru; 2) zvanot uz citiem Investora profilā norādītajiem numuriem; 3) nosūtot e-pasta vēstuli uz Investora profilā norādīto e-pasta adresi; 4) nosūtot parastu vai ierakstītu vēstuli uz Investora profilā norādīto Investora faktisko un/vai deklarēto dzīves vietas adresi vai juridisko adresi. Pa pastu nosūtītā korespondence ir uzskatāma par saņemtu trešajā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

13.4.    Dofinance nosūta Investoram šo Līgumu elektroniski uz Investora norādīto e-pasta adresi, kur Investors ar to var iepazīties visu Līguma darbības laiku.

13.5.    Dofinance ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt Līguma noteikumus, paziņojot par to Investoram vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

13.6.    Par visiem grozījumiem Līgumā Dofinance paziņo Investoram, nosūtot tos elektroniski uz Investora norādīto e-pasta adresi.

13.7.    Dofinance ir tiesīgs grozīt Mājas lapā norādīto Prasījumu Apkalpošanas maksu un citas maksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu sniegšanu, kā arī noteikt papildus maksas, informējot par to Investoru vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

13.8.    Gadījumā, ja Investors 20 (divdesmit) dienu laikā nav apstiprinājis Līguma grozījumus Investora profilā, Dofinance ir tiesīgs apturēt maksājumu veikšanu Cesionāram, bloķēt Investora tiesības piekļūt Investora profilam un liegt veikt tajā darbības līdz brīdim, kad Investors ir apstiprinājis Līguma grozījumus.

13.9.    Šis Līgums darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei.

13.10. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā un kurus nav iespējams atrisināt savstarpējā pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.11. Šis līgums ir noslēgts divos eksemplāros latviešu valodā un divos eksemplāros angļu valodā, no kuriem pa vienam eksemplāram katrā valodā glabājas pie Investora un Dofinance. Teksts latviešu valodā ir vadošais dokuments strīdu izšķiršanās gaitā.

13.12. Investors piekrīt un tam nav iebildumu pret jebkāda veida komerciālo un nekomerciālo paziņojumu, reklāmas materiālu, visdažādāko jaunumu un visa veida informācijas saņemšanu, kas tiktu nosūtīta uz Investora norādīto mobilā tālruņa numuru un norādīto e- pasta adresi. Investora apliecina, ka tam nav iebildumu ne par šādas informācijas nosūtīšanas veidu, ne par tās iespējamo saturu.

13.13. Investoram ir saistoši Līguma noteikumi visu Līguma darbības laiku, kamēr tiek dzēsts Investora profils.

 

14. Pilnvarojums.

14.1.    Investors ar šo Līgumu vienlaikus pilnvaro Aizdevēju pēc Cesijas līguma noslēgšanas veikt šādas darbības:

14.1.1.   Investora vārdā un interesēs pārvaldīt Prasījumu pret Aizņēmēju, izmantojot Investora vārdā visas tiesības un varu, kas viņam ir tikusi piešķirta ar attiecīgo Cesijas līgumu, lūdzot Aizdevēju rīkoties savā vārdā, bet Investora interesēs;

14.1.2.   pilnībā pārvaldīt Prasījumu un veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir saistītas ar Aizdevuma atmaksu un Aizdevuma līguma izpildi līdz Aizdevuma pilnīgai atmaksai un Prasījuma dzēšanai pilnā apmērā;

14.1.3.   bez iepriekšējas saskaņošanas ar Investoru pēc saviem ieskatiem veikt grozījumus un papildinājumus Aizdevuma līgumā, tajā skaitā, pagarināt Aizdevuma atmaksas termiņu, bet ne vairāk par 6 (sešām) reizēm, nosakot, ka katrs no 6 (sešiem) Aizdevuma atmaksas termiņa pagarinājumiem nedrīkst būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

14.2.    Investors ir informēts, ka minētais pilnvarojums attiecībā uz Aizdevēju ir spēkā visā attiecīgā Cesijas līguma spēkā esamības laikā un šajā sakarā Aizdevēja un veiktās darbības ir saistošas Investoram un Investors par to atsakās celt pretenzijas pret Aizdevēju.

14.3.    Vienlaikus ar šo Līgumu Investors pilnvaro Dofinance veikt šādas darbības:

14.3.1.   veikt Prasījuma cenas pārskaitīšanu no Investora (Cesionāra) konta uz Cedenta kontu vai Cedenta bankas kontu;

14.3.2.   sadalīt no Aizdevēja saņemtos maksājumus starp visiem Investoriem (Cesionāriem), kuriem uz Aizņēmēja maksājuma saņemšanas brīdi ir spēkā esošas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju un pārskaitīt tos uz Investora (Cesionāra) kontu;

14.3.3.   ieturēt visus ar Cesijas līgumu saistītos maksājumus atbilstoši Cenrādim;

14.3.4.   jebkurā brīdī ar Aizdevēju slēgt Cesijas līguma atpakaļpirkumu, atpērkot no Investora (Cesionāra) Prasījumu, Aizdevējam iemaksājot Investora (Cesionāra) kontā summu, kas ir vienāda ar atlikušās Prasījuma pamatsummas un uzkrāto, bet vēl nesamaksāto Procentu summu.

14.4.    Investors ir informēts, ka minētais pilnvarojums attiecībā uz Dofinance ir spēkā visā šī Līguma spēkā esamības laikā un šajā sakarā Dofinance veiktās darbības ir saistošas Investoram un Investors par to atsakās celt pretenzijas pret Dofinance.