Web Agreement (Mājaslapas lietošanas līguma noteikumi) (LV) spēkā no 22.12.2022.

SIA “DOFINANCE” MĀJASLAPAS LIETOŠANAS LĪGUMA NOTEIKUMI

1.       Līgumā lietotie termini un to skaidrojums

1.1.   Ja vien nav skaidri norādīts, vai saprotams no Līguma konteksta savādāk, šajā sadaļā noteiktie terminu skaidrojumi ir piemērojami viscaur Līgumam izmantotajiem terminiem ar lielajiem sākuma burtiem.

Aizdevuma līgums

Vienošanās starp Aizņēmēju un Aizdevēju par Piesaistītā Aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam.

Aizdevējs

Juridiska persona, kas uz Aizdevuma līguma pamata ir izsniegusi Piesaistīto Aizdevumu Aizņēmējam un kurai saskaņā ar Aizdevuma līgumu ir prasījuma tiesības pret Aizņēmēju.

Aizņēmējs

Jebkura fiziska persona, kas ir noslēgusi Aizdevuma līgumu (distances vienošanos) ar Aizdevēju.

“Auto Invest”

Automatizētais Prasījumu iegādes rīks saskaņā ar šī Līguma 6. sadaļu.

Cedents

Finansētājs, kurš uz Cesijas līguma pamata nodod Cesionāram no Finansējuma līguma izrietošās prasījuma tiesības (Prasījumu) pret Aizdevēju, vai Aizdevējs, kas uz Cesijas līguma pamata nodod Cesionāram no Aizdevuma līguma izrietošās prasījuma tiesības (Prasījumu) pret Aizņēmēju,  vai Investors Otrreizējā tirgus gadījumā.

Cesijas līgums

Līgums starp Cedentu un Cesionāru, saskaņā ar kuru Cedents nodod Cesionāram par samaksu Prasījumu.

Cesionāra bankas konts

Uz Cesionāra vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā, citā Eiropas Savienības kredītiestādē, citā Eiropas Savienības kredītiestādē vai kādā EEZ valstī atvērts norēķinu konts.

Cesionārs

Investors, kurš uz Cesijas līguma pamata ir iegādājusies Prasījumu vai tā daļu.

Cenrādis

Mājaslapā norādītās maksas, ko Investors maksā Dofinance par Prasījuma apkalpošanu un citām Dofinance veiktajām darbībām.

Dofinance

SIA “Dofinance”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203016025, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas kā investīciju platforma un nodrošina Prasījumu pārdošanu, Cesijas līgumu noslēgšanu un Prasījumu apkalpošanu tieši vai pastarpināti.

Dofinance bankas konts

Mājaslapā norādītais Dofinance bankas konts.

Finansētājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfa Finance", reģistrācijas nr. 50003443401, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV 1010, Latvija

Finansējuma līgums

Līgums saskaņā ar kuru Finansētājs ir aizdevis finanšu līdzekļus Aizdevējam ar mērķi izsniegt Piesaistītos Aizdevumus Aizņēmējiem.

Finansējums

Naudas līdzekļi, ko Finansējuma līgumā noteiktajā kārtībā Finansētājs ir izsniedzis Aizdevējam.

Investors

Fiziska persona vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies Mājaslapā ar mērķi iegādāties no Cesionāra Mājaslapā piedāvātos Prasījumus.

Investora identifikācijas numurs

Dofinance piešķirtais klienta numurs katram Investoram, kas nepieciešams Investora turpmākajai identificēšanai, veicot darbības Mājaslapā, tai skaitā, bet ne tikai, veicot maksājumus un papildinot Investora kontu.

Investora bankas konts

Uz Investora vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ārvalsts kredītiestādes filiālē Latvijā, citā Eiropas Savienības kredītiestādē vai kādā EEZ valstī atvērts norēķinu konts.

Investora konts

Mājaslapā Investora profilā izveidots atsevišķs Investora konts, ko izveido un apkalpo Dofinance Prasījumu iegādei un pārvaldīšanai (Cesijas līgumu noslēgšanai un izpildei).

Investora profils

Mājaslapā reģistrēta darbības platforma, kas pēc Investora reģistrācijas Mājaslapā ir pieejama Investoram ik reizi, kad Investors ar savu e-pasta adresi un paroli ir apliecinājis savu identitāti, autorizējoties Mājaslapā.

Mājaslapas lietošanas noteikumi

Šajā Līgumā un Mājaslapā aprakstītie Mājaslapas lietošanas noteikumi, kas ir saistoši un piemērojami katram Investoram, reģistrējoties Mājaslapā un to lietojot, kā arī iegādājoties Prasījumus un noslēdzot Cesijas līgumu.

Līgums

Šī Dofinance un Investora distances vienošanās par Mājaslapas lietošanas kārtību.

Mājaslapa

Dofinance interneta vietne ar adresi www.dofinance.eu, kurā fiziskas vai juridiskas personas var reģistrēties par Investoru un izveidot Investora profilu. Mājaslapā ir norādīta visa nepieciešamā informācija par Prasījumu iegādi un pārvaldīšanu.

Otrreizējais tirgus

Prasījumu tālākpārdošanas iespēja saskaņā ar šī Līguma 9. sadaļu.

Piesaistītais Aizdevums

Naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs ir izsniedzis Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem.

Prasījumu apkalpošana

Darbības, kuras veic Dofinance saistībā ar Prasījumu pirkšanu, pārdošanu un dzēšanu, tajā skaitā Cesijas līgumu noslēgšanu, naudas līdzekļu pārskaitīšanu Cedentam, to atgūšanu un pārskaitīšanu atpakaļ Cesionāram un citām ar Prasījumu apkalpošanu saistītām darbībām.

Prasījuma apkalpošanas maksa

Mājaslapā Cenrādī norādītā samaksa, ko Cesionārs maksā Dofinance par Prasījuma apkalpošanu.

Prasījuma cena

Maksa, ko Cesionārs maksā Cedentam par visu vai daļēja Prasījuma iegādi. Prasījuma cena ir norādīta Cesijas līguma pamatnoteikumos.

Prasījums

Mājaslapā definēta prasījuma tiesība pret Aizdevēju, kas izriet no Finansējuma līguma, vai Mājaslapā definēta prasījuma tiesība pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma līguma. Prasījumam ir piesaistīts konkrēts Piesaistītais Aizdevums. Prasījuma apmērs un Piesaistītais Aizdevums ir norādīts Cesijas līguma pamatnoteikumos.

Procenti

Cesijas līguma pamatnoteikumos norādītā atlīdzība par Finansējuma vai Piesaistītā Aizdevuma, kas ietilpst Prasījumā, lietošanu. Procenti tiek aprēķināti no Prasījuma atlikušā apmēra.

Reģistrācijas iesniegums

Fiziskas vai juridiskas personas Mājaslapā aizpildīts pieteikums, lai reģistrētos par Investoru.

Trešā persona

Jebkura trešā persona (fiziska vai juridiska), kas nav šī Līguma puse.

2.       Investora reģistrācija Mājaslapā

2.1.         Lai reģistrētos Mājaslapā un izveidotu Investora profilu, kā arī, lai iegādātos Prasījumus, Investoram ir jāatbilst un Investors apliecina, ka tas reģistrācijas brīdī Mājaslapā un visā Investora profila izmantošanas laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.1.1.        Investors ir fiziska vai juridiska persona;

2.1.2.        Investors, fiziska persona, vai Investora juridiskās personas pārstāvis ir vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecs;

2.1.3.        Investoram ir atvērts Investora bankas konts;

2.1.4.        Investors ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs; attiecībā uz fizisku personu rīcībspēja nav ierobežota;

2.1.5.        Investors vai tā pārstāvis nav alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē;

2.1.6.        pret Investoru nav uzsākts fiziskas vai juridiskas personas maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai jebkāda cita līdzīga veida juridiska procedūra;

2.1.7.        ja Investors ir juridiska persona, tad to pārstāv valdes loceklis vai cita pilnvarota persona, kurai ir tiesības slēgt darījumus konkrētās juridiskās personas vārdā un interesēs un ir pārstāvības tiesības.

2.2.         Uzsākot reģistrācijas procesu, Investors Mājaslapā aizpilda Reģistrācijas iesniegumu, tādējādi apliecinot savu piekrišanu šim Līgumam un Mājaslapas lietošanas noteikumiem. Pēc Reģistrācijas iesnieguma aizpildīšanas Mājaslapā tiek izveidots Investora profils, piešķirot tam Investora identifikācijas numuru un Investora izvēlēto paroli.

2.3.         Mājaslapā norādītos pakalpojumus ir tiesības saņemt tikai reģistrētiem Investoriem un Investora profilu var izmantot tikai pats Investors un Investora pārstāvis, kas veica reģistrāciju. Tikai Investors vai Investora (juridiskās personas) pārstāvis var izmantot izvēlēto piekļuves paroli, tam ir pienākums paroli rūpīgi glabāt un to nedrīkst nodot citām personām. Katru reizi pirms Investora profila izmantošanas, Investors autorizējas savā profilā, norādot savu e-pasta adresi un paroli.

2.4.         Dofinance nav pienākums reģistrēt katru personu kā Investoru un tā var atteikt Investora reģistrāciju, nenorādot atteikuma iemeslus.

3.       Investora identifikācija

3.1.         Pēc tam, kad Investors ir reģistrējies Mājaslapā un pirms naudas summas pārskaitīšanas uz Dofinance bankas kontu, Investors nosūta elektroniski uz Dofinance e-pasta adresi vai augšupielādē Mājaslapā personas apliecinošu dokumentu. Juridiskas personas pārstāvis nosūta elektroniski Dofinance vai augšupielādē Mājas lapā personas apliecinošu dokumentu un pievienoto pārstāvības pamatu apliecinošus dokumentus (kā piemēram, statūti, Uzņēmuma reģistra izziņa, pilnvara).

3.2.         Lai identificētu Investoru, Dofinance izmanto no attiecīgās bankas, kurā ir atvērts Investora bankas konts, saņemto informāciju. Pirms identifikācijas procesa Investors papildina Investora kontu, pārskaitot līdzekļus uz Dofinance bankas kontu. Maksājuma izdevumā obligāti ir norādāms Investora identifikācijas numurs.

3.3.         Lai veiktu identifikāciju, Dofinance ir tiesības sazināties ar Investoru pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un prasīt papildus identifikācijas dokumentus vai papildus informāciju, kas apliecinātu Investora identitāti un/vai apstiprinātu citas Investora sniegtās ziņas par sevi.

3.4.         Dofinance ir tiesības vienpusēji mainīt Investora identifikācijas noteikumus un Investora identificēšanas procesu, kā arī noteikt papildus prasības Investora identifikācijai.

3.5.         Tiek uzskatīts, ka brīdī, kad Investors ir iesniedzis Reģistrācijas iesniegumu, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, un veicis naudas līdzekļu iemaksu Dofinance bankas kontā, Investors ar to apliecina, ka vēlas izmantot Mājaslapu un tajā piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu un Mājaslapas lietošanas noteikumiem.

3.6.         Līgums starp Dofinance un Investoru stājas spēkā ar brīdi, kad Investors Mājaslapā ir apstiprinājis Mājaslapas lietošanas noteikumus, piekritis Līguma noteikumiem, pabeidzis reģistrācijas procesu un veicis naudas līdzekļu iemaksu Dofinance bankas kontā.

3.7.         Par Līguma noslēgšanas faktu Dofinance informē Investoru rakstveidā, nosūtot informāciju uz Investora norādīto e-pasta adresi.

3.8.         Investors autorizējas savā Investora profilā, norādot savu e-pasta adresi un paroli. Dofinance ir tiesīgs bloķēt Investora profilu, ja parole tiek nepareizi ievadīta 5 (piecas) reizes pēc kārtas.

3.9.         Dofinance ir tiesības atjaunot Investora paroli, ja Investors to pieprasa rakstveidā. Uz Investora norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta unikāla internet saite (link), kuru aktivizējot, Investoram ir iespēja atjaunināt paroli.

3.10.     Investors apņemas neizpaust savu Investora paroli nevienai trešajai personai. Gadījumā, ja parole ir nonākusi kādas trešās personas rīcībā, Investora pienākums to ir nekavējoties nomainīt un vienlaikus nekavējoties informēt Dofinance par paroles nonākšanu trešo personu rīcībā un Investora profila bloķēšanas nepieciešamību līdz Investora paroles nomaiņai.

3.11.     Gadījumā, ja Dofinance ir radušās aizdomas par Investora neautorizētām darbībām Mājaslapā un/vai Investora profilā, Dofinance var atteikties apstiprināt Mājaslapā un Investora profilā veiktās darbībās un/vai bloķēt Investora profilu līdz brīdim, kamēr Dofinance ir iespējams sazināties ar Investoru veikto darbību apstiprināšanai un identitātes pārbaudei.

4.       Investora konts

4.1.         Investora konta papildināšanai ar līdzekļiem Investors izmanto tikai EUR valūtu.

4.2.         Gadījumā, ja Investors ir veicis maksājumu Dofinance vai arī papildinājis Investora kontu, izmantojot kādu citu valūtu, Dofinance ir tiesības konvertēt iemaksāto valūtu uz EUR pēc attiecīgās bankas, kuras kontā ieskaitīta valūta, noteiktā valūtas kursa. Visas izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju uz EUR sedz Investors.

4.3.         Lai papildinātu Investora kontu, Investors ieskaita naudas līdzekļus Dofinance bankas kontā, un pēc tam tie tiek atspoguļoti Investora kontā.

4.4.         Investora kontu Investors ir tiesīgs papildināt tikai no sava – Investora bankas konta un tikai savā vārdā, naudas līdzekļus pārskaitot no Investora bankas konta uz Dofinance bankas kontu.

4.5.         Veicot pirmo maksājumu Investora kontā, kā arī papildinot kontu, Investors apliecina, ka neveic un apņemas šī Līguma darbības laikā neveikt nekādas darbības, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

4.6.         Papildinot Investora kontu, ieskaitot līdzekļos Dofinance bankas kontā, maksājuma mērķī ir pienākums obligāti norādīt Investora identifikācijas numuru.

4.7.         Gadījumā, ja Dofinance no Investora saņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

4.8.         Procentu maksājumi, tai skaitā likumiskie procenti, netiek maksāti par uzglabātiem naudas līdzekļiem Investora kontā.

4.9.         Investors uzdod Dofinance izmantot Investora kontā esošos naudas līdzekļus atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Investora veiktajām darbībām Investora profilā.

4.10.     Dofinance ir tiesības slēgt Investora kontu šādos gadījumos:

4.10.1.    ja to rakstveidā ir pieprasījis pats Investors;

4.10.2.    ja Investors vairāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc kārtas nav iegādājies nevienu Prasījumu;

4.10.3.    ja Investora konts ir sasniedzis negatīvu vērtību;

4.10.4.    ja tiek izbeigts šis Līgums un/vai dzēsts Investora profils;

4.10.5.    ja Investors ir pārkāpis šī Līguma noteikumus vai veicis citas prettiesiskas darbības;

4.10.6.    ja Dofinance rīcībā ir nonākusi informācija, ka pret Investoru ir uzsākts fiziskas un/vai juridiskas personas maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības process Latvijas Republikā vai jebkāds cits tamlīdzīgs process citās valstīs.

4.11.     Investoram ir tiesības pieprasīt jebkurā brīdī, lai Dofinance izmaksā Investora kontā esošos līdzekļus, kas nav izmantoti Prasījumu iegādei, uz Investora bankas kontu, no kura Investors iepriekš ir veicis pārskaitījumu.

4.12.     Dofinance nodrošina naudas līdzekļu no Investora konta izskaitīšanu Investoram 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Investora veiktā pieprasījuma Investora profilā saņemšanas.

4.13.     Lai nodrošinātu šī Līguma, Cesijas līguma vai citu darbību izpildi, Dofinance ir tiesības no Investora konta pārskaitīt naudas līdzekļus uz Dofinance un/vai Cedenta bankas kontu.

4.14.     Investors apņemas papildināt savu Investora kontu tikai ar legālas izcelsmes naudas līdzekļiem, kuru izcelsmi Investors jebkurā brīdī var pierādīt.

4.15.     Investors nav tiesīgs iemaksāt savā Investora kontā naudas līdzekļus, kas ir iegūti negodīgā vai pretlikumīgā ceļā. Par jebkādu aizdomīgu darbību Dofinance ir tiesības ziņot tiesībsargājošām iestādēm, kā arī bloķēt Investora pieeju viņa kontam un/vai pieeju Investora profilam.

4.16.     Investors ar šo saprot un piekrīt, ka jebkuri naudas līdzekļi, kas tiek ieskaitīti Dofinance bankas kontā un tiek jebkādu iemeslu dēļ uzglabāti tajā, netiek uzskatīti par depozītu vai tam pielīdzināmu uzkrājumu un Dofinance nav pienākums maksāt/veikt procentu maksājumus Investoram par šo naudas līdzekļu turēšanu kontā.

5.       Prasījumu iegāde un Cesijas līguma noslēgšana

5.1.         Investors ir tiesīgs iegādāties Mājaslapā piedāvātos Prasījumus, pie nosacījuma, ka Dofinance ir identificējusi Investoru un, ka Investora kontā ir pietiekoši naudas līdzekļi izvēlētā Prasījuma iegādei.

5.2.         Veicot Prasījumu iegādi Investors ievēro sekojošo:

5.2.1.        Investoram ir tiesības izvēlēties vienu vai vairākus Prasījumus no visiem Prasījumiem, kas tiek piedāvāti Mājaslapā;

5.2.2.        Gadījumā, ja Investors vēlas iegādāties tikai daļu no Prasījuma, Investors norāda summu, kādā apmērā Prasījumu ir gatavs iegādāties;

5.2.3.        Investors ir tiesīgs iegādāties neierobežotu skaitu Prasījumu, tai skaitā neierobežotu skaitu Prasījumu, kuriem Piesaistītos Aizdevumus ir saņēmis tas pats Aizņēmējs, ja tādi tiek piedāvāti Mājaslapā, gan pilnā apmērā, gan kādā tā daļā;

5.2.4.        Investors ir tiesīgs iegādāties Prasījumus atbilstoši Investora kontā esošajiem un Investoram pieejamajiem naudas līdzekļiem.

5.3.         Dofinance reģistrē Investora iesniegumus iegādāties Prasījumus hronoloģiskā secībā, sākot ar vecāko. Dofinance ir tiesības grozīt Prasījumu iegādes kārtību.

5.4.         Investors, vienlaikus ar iesniegumu iegādāties Prasījumu, pilnvaro Dofinance pārskaitīt no Investora konta Prasījuma cenu uz Cedenta bankas kontu.

5.5.         Pēc tam, kad Investors ir norādījis izvēlēto Prasījumu (-us) un apmēru (-us), kādā Investors vēlās un piekrīt iegādāties Prasījumu (-us) (ja iegādājas daļā), Dofinance informē Investoru viņa profilā par izvēlētajiem Prasījumiem un iesniedz Investoram izskatīšanai Cesijas līgumu tā apstiprināšanai. Ja Investors piekrīt Cesijas līguma noslēgšanai, Investors to apstiprina savā Investora profilā.

5.6.         Cesijas līgums atzīstams par noslēgtu un izpildītu brīdī, kad Investors ir apstiprinājis Cesijas līguma nosacījumus un Dofinance no Investora konta ir pārskaitījis Prasījuma cenu par visiem ar Cesijas līgumu pirktajiem Prasījumiem uz Cedenta bankas kontu.

5.7.         Pēc Cesijas līguma noslēgšanas Investora profilā ir pieejams noslēgtais Cesijas līgums visu tā spēkā esamības laiku.

5.8.         Visi dokumenti par Prasījumu glabājas tikai pie Dofinance un Cesionāram netiek nodoti.

5.9.         Gadījumā, ja Cesionārs ir iegādājies Prasījumu tikai kādā tā daļā, Cesionārs ir informēts un piekrīt, ka tam nav tiesības uz Prasījumu pilnā apmērā un tiesības uz to pašu Prasījumu daļēji ir Cedentam vai kādai citai Trešajai personai, un Dofinance ir tiesīgs apkalpot Prasījumu par labu Cesionāram tikai iegādātajā Prasījuma daļā.

5.10.     Cesionārs iegūst tiesības uz iegādātā Prasījuma izpildi brīdī, kad Aizdevējs ir saņēmis Piesaistītā Aizdevuma atmaksu no Aizņēmēja, tas ir, tiklīdz Aizdevējs saņem no Aizņēmēja jebkādu maksājumu saskaņā ar Aizdevuma līguma nosacījumiem, Dofinance samazina vai dzēš Cesionāra Prasījumu pret Aizdevēju (ja Prasījums izriet no Finansējuma līguma) vai Aizņēmēju (ja Prasījums izriet no Aizdevuma līguma), pārskaitot attiecīgu maksājumu uz Investora kontu. Summa par kādu Prasījums tiek samazināts vai dzēsts, tiek aprēķināta ņemot vērā sekojošo:

5.10.1.    Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas apmēru, ko Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam. Ja Cesionārs nav iegādājies visu Prasījumu, bet tikai daļu, tad atmaksātā Piesaistītā Aizdevuma pamatsumma tiek sadalīta proporcionāli iegādātajai Prasījuma daļai, t.i. Cesionāra aprēķinā atmaksātā pamatsumma tiek attiecināta tādā pašā proporcijā kā Cesionāra iegādātā Prasījuma daļa pret kopējo Prasījuma apmēru.

5.10.2.    Procenti, ko Aizņēmējs samaksā Aizdevējam par Piesaistītā Aizdevuma lietošanu. Procentu apmērs ir noteikts Cesijas līguma pamatnoteikumu 5. punktā. Ja Cesionārs nav iegādājies visu Prasījumu, bet tikai daļu, tad saņemtais procentu maksājums par Piesaistītā Aizdevuma lietošanu tiek sadalīts proporcionāli iegādātajai Prasījuma daļai, t.i. Cesionāra aprēķinā samaksātie procenti tiek attiecināti tādā pašā proporcijā kā Cesionāra iegādātā Prasījuma daļa pret kopējo Prasījuma apmēru.

5.11.     Dofinance Cesionāra interesēs un par tā līdzekļiem veic visas saprātīgi iespējamās darbības, lai nodrošinātu, ka Aizdevējs turpina apkalpot Prasījumam Piesaistīto Aizdevumu, apkalpo visus Aizņēmēja veiktos maksājumus saskaņā ar Aizdevuma līguma nosacījumiem, veic piedziņas un citas nepieciešamās darbības parāda atmaksai. Visus maksājumus, kas pienākas Investoram, Dofinance pārskaita Investoram uz Investora kontu uzreiz, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Aizdevējs tos ir saņēmis no Aizņēmēja, atbilstoši Mājaslapā minētajiem noteikumiem.

5.12.     Dofinance ir tiesīgs pirms jebkādu maksājumu pārskaitīšanas Investoram uz Investora kontu no tiem ieturēt Prasījuma Apkalpošanas maksu un citus maksājumus saskaņā ar šī Līguma 10. sadaļu un Mājaslapā norādīto Cenrādi.

5.13.     Investors ir tiesīgs iepazīties ar visām Investora profilā veiktajām darbībām, tajā skaitā, veiktajiem un saņemtajiem maksājumiem, ievērojot šajā Līgumā noteiktos ierobežojumus.

5.14.     Gadījumā, ja Investora profila lietošanas laikā kādas Investora darbības ir tikušas uzskaitītas un/vai reģistrētas nepareizi, Dofinance ir tiesīgs labot attiecīgās kļūdas un izdarīt labojumus Investora profilā.

5.15.     Gadījumā, ja Dofinance konstatē, ka Investora profilā ir negatīvs atlikums, Dofinance nekavējoties informē par to Investoru, kuram ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Dofinance paziņojuma saņemšanas brīža papildināt Investora kontu tādā apmērā, lai tiktu dzēsts negatīvais Investora konta atlikums.

5.16.     Cesionārs ir informēts un piekrīt, ka Dofinance nav un nevar būt atbildīgs par Prasījuma drošumu un par Aizņēmēja iespēju atmaksāt Prasījumam Piesaistīto Aizdevumu un dzēst Prasījumu, kā arī Dofinance nav pienākuma atmaksāt vai kompensēt Cesionāram neatmaksāto Prasījuma daļu.

6.       Automatizētā Prasījumu iegādes un Cesijas līgumu noslēgšanas kārtība ”Auto Invest”

6.1.         Investoram ir iespēja iegādāties Prasījumus, izmantojot automatizēto procesu “Auto Invest” savā Investora profilā.

6.2.         Lai pieslēgtu automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojumu “Auto Invest”, Investors savā profilā aizpilda piedāvātos parametrus Prasījumu iegādei, pēc kuriem Dofinance turpmāk atlasīs Investora vajadzībām nepieciešamos Prasījumus.

6.3.         Investors pilnvaro Dofinance Investora vārdā noslēgt Cesijas līgumus un veikt Prasījumu iegādi atbilstoši Investora profilā izvēlēto automatizēto Prasījumu iegādes “Auto Invest” pakalpojumu parametriem un aktuālajiem Cesijas līguma standarta noteikumiem. Aktuālie Cesijas līguma standarta noteikumiem ir pieejami Investoram Investora profilā.

6.4.         Investors ir informēts un piekrīt, ka tikai Investors pats ir atbildīgs par uzstādītajiem automatizēto Prasījumu iegādes “Auto Invest” pakalpojumu parametriem, un atsakās šajā sakarā celt jebkādas pretenzijas pret Dofinance.

6.5.         Investors nodrošina savā Investora kontā naudas līdzekļus automatizēto Prasījumu iegādes “Auto Invest” pakalpojumu saņemšanai.

6.6.         Vienlaikus ar automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojumu uzstādīšanu “Auto Invest” Investora profilā Investors pilnvaro Dofinance pārskaitīt no Investora konta Prasījuma cenu par Prasījumiem, kas atbilst Investora uzstādītajiem parametriem, uz Cedenta bankas kontu un reģistrēt Prasījumus Investora profilā.

6.7.         Automatizētais Prasījumu iegādes pakalpojums “Auto Invest” tiek pārtraukts brīdī, kad termiņš, uz kādu “Auto Invest” tika pieslēgts, ir beidzies un, ja saskaņā ar Mājaslapas lietošanas noteikumiem Investors šo termiņu nav pienācīgā kārtībā pagarinājis.  Beidzoties “Auto Invest” pakalpojuma termiņam, tā ietvaros Investora noslēgtie esošie Cesijas līgumi un Prasījumi paliek spēkā līdz izpildei vai Prasījuma dzēšanai īpašā kārtībā saskaņā ar Cesijas līguma noteikumiem.

6.8.         Dofinance nav pienākuma papildus informēt Investoru par automatizētā Prasījumu iegādes pakalpojuma “Auto Invest” saņemšanas laikā iegādātajiem Prasījumiem un no tiem izrietošajām tiesībām un pienākumiem. Investoram ir pienākums iepazīties ar Investora profilā izvietotajiem dokumentiem, paziņojumiem un citu informāciju, kas attiecas uz Investoru un viņa iegādātajiem Prasījumiem.

7.       Dofinance tiesības un pienākumi

7.1.         Dofinance veic šī Līguma izpildi un nodrošina Prasījumu apkalpošanu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

7.2.         Investors pilnvaro Dofinance pārvaldīt visus Investora Prasījumus un veikt Prasījumu apkalpošanu, tai skaitā Prasījumu izpildi un piedziņu, ja nepieciešams, un Dofinance apņemas to veikt Investora vārdā un interesēs.

7.3.         Dofinance normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic Prasījumu Apkalpošanu tā, lai nodrošinātu to atgūšanu.

7.4.         Dofinance nav atbildīgs ne pret Investoru, ne viņu saistību un tiesību pārņēmējiem vai mantiniekiem, ne arī pret kādu citu trešo personu gadījumā, ja Aizdevuma līgums no Aizņēmēja puses netiek izpildīts pilnībā vai kādā tā daļā un tādēļ Prasījums netiek atmaksāts un dzēsts.

7.5.         Pamatojoties uz šajā Līgumā un Cesijas līgumā sniegto Cesionāra pilnvarojumu, Dofinance ir tiesības pārvaldīt Prasījumu līdz pilnīgai tā atmaksai un dzēšanai saskaņā ar Cesijas līguma vai šī Līguma noteikumiem vai līdz brīdim, kad iestājies viens no sekojošajiem apstākļiem:

7.5.1.    ir konstatēta Piesaistītā Aizdevuma atmaksas un piedziņas neiespējamība. Piesaistītā Aizdevuma atmaksas un piedziņas neiespējamība iestājas, ja Aizņēmējam ir pasludināta maksātnespēja, Aizņēmējs ir miris/usi un Aizņēmējam nav mantinieku, kas pārņēmuši no Piesaistītā Aizdevuma līguma izrietošās saistības, vai Aizdevējs nav spējis atgūt Piesaistīto Aizdevumu no Aizņēmēja 3 (trīs) gadu laikā no Piesaistītā Aizdevuma gala atmaksas termiņa.

7.5.2.  Prasījums Investora vārdā pārdots citam Investoram saskaņā ar Līguma 9. sadaļu vai Dofinance izvēlētam pircējam saskaņā ar Līguma 15.sadaļu.

7.5.3. Aizdevējs vai Finansētājs ir dzēsis Prasījumu pirms Prasījuma izpildes priekšnosacījuma iestāšanās (Piesaistītā Aizdevuma atmaksa nav notikusi), pārskaitot Investoram atlikušo Prasījuma apmēru saskaņā ar Cesijas līguma noteikumiem;

7.5.4. Ja Prasījums izriet no Finansējuma līguma - Aizdevējs ir dzēsis Prasījumu pirms Prasījuma izpildes priekšnosacījuma iestāšanās (Piesaistītā Aizdevuma atmaksa nav notikusi), nododot (cedējot) Investoram savu prasījumu pret Aizņēmēju, kas izriet no Piesaistītā Aizdevuma līguma.   

7.5.5. Finansētājs vai Aizņēmējs ir veicis Prasījuma atpakaļpirkumu no Investora.  

7.6.         Dofinance apņemas veikt visus maksājumus par labu Investoram un ieturēt maksājumus no Investora konta tikai saskaņā ar šī Līguma 10. sadaļu un Mājaslapā norādīto Cenrādi.

8.       Investora tiesības un pienākumi

8.1.         Investors apstiprina, ka tas ir iepazinies ar šī Līguma, Cesijas līguma, Finansējuma līguma (ja tiek cedēts no Finansējuma līguma izrietošs Prasījums) un Piesaistītā Aizdevuma līguma noteikumiem, tie Investoram ir skaidri un saprotami un Investors vēlas uzņemties no tiem izrietošās saistības, tiesības un pienākumus, un Investors atsakās celt jebkāda veida pretenzijas pret Dofinance par to, ka minētie noteikumi nav tikuši apspriesti vai ir bijuši vienpusēji noteikti no Dofinance puses.

8.2.         Visas darbības, kas tiks veiktas no Investora profila tiks uzskatītas par tādām darbībām, kuras ir veicis pats Investors, un tādējādi tiks atzītas par Investoram saistošām.

8.3.         Investors nodrošina šī Līguma un citu līgumu nosacījumu izpildi, ko tas ir uzņēmies attiecībās ar Dofinance.

8.4.         Investors nodrošina savā Investora kontā pietiekamus naudas līdzekļus Līguma izpildes un no tā izrietošo maksājumu segšanas nodrošināšanai.

8.5.         Gadījumā, ja Investors nav nodrošinājis pietiekamu naudas atlikumu Investora kontā, Dofinance nav pienākuma pieņemt un izpildīt attiecīgo Investora uzdevumu, darījumu vai maksājumu.

8.6.         Investors apņemas neizpaust Trešajām personām informāciju, kas saistīta šo Līgumu un varētu skart Dofinance vai Aizņēmēja intereses.

8.7.         Investors apņemas pats nepieprasīt informāciju par Aizdevēju un neuzsākt apkalpot Prasījumu un/vai neuzsākt Prasījuma izpildes procesu. Investors apņemas pats personīgi vai ar citu pilnvaroto pārstāvju starpniecību nekādā veidā nesazināties ar Piesaistītā Aizdevuma līguma Aizņēmēju sakarā ar noslēgto Cesijas līgumu un iegūto Prasījumu.

8.8.         Investors ar šo saprot un piekrīt, ka tam ir saistoši Mājaslapā norādītie izvēlētā Auto Invest investīciju noteikumi un nosacījumi.

8.9.         Investors apņemas segt izdevumus, kas radušies vai var rasties Dofinance šī Līguma neizpildes rezultātā.

8.10.     Investors apņemas:

8.10.1.    izmantot Mājaslapu tikai tajā un šajā Līgumā paredzēto darbību veikšanai;

8.10.2.    veicot reģistrāciju un darbības Mājaslapā, slēdzot līgumus ar Dofinance vai komunicējot ar Dofinance, sniegt patiesu informāciju gan par sevi, gan par citiem jautājumiem;

8.10.3.    veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Investora profilam nevarētu piekļūt neviena trešā persona;

8.10.4.    nekavējoties paziņot Dofinance par jebkurām izmaiņām informācijā, ko Investors sniedzis Dofinance, izdarot attiecīgas izmaiņas Investora informācijā, kas pieejama Investora profilā Mājaslapā.

9.       Otrreizējais tirgus Prasījumu tālākpārdošanai

9.1.         Investors var izmantot Mājaslapas Otrreizējā tirgus iespēju, lai pārdotu iegādātos Prasījumus citiem Mājaslapā reģistrējušiem Investoriem, tostarp atpakaļ Finansētājam vai Aizdevējam. Otrreizējā tirgus iespēja nav pieejama Prasījumiem, kurus Investors ir iegādājies ar automatizēto Prasījumu iegādes pakalpojuma “Auto Invest” starpniecību ar darbības termiņu līdz 2020. gada 28. martam. 

9.2.         Ja Investors vēlas pārdotu visus savus iegādātos Prasījumus, atsevišķu Prasījumu vai iegādāto Prasījuma daļu, Investors attiecīgos Prasījumus atzīmē Mājaslapā savā Investora profilā. Investoram nav tiesības iegādātos Prasījumus vai Prasījuma daļas sadalīt un pārdot citādās daļās, tas ir, Investoram ir atļauts pārdot tikai visu iegādāto Prasījumu vai iegādāto Prasījuma daļu.

9.3.         Investoram ir tiesības pārdot savu Prasījumu par atlikušo Prasījumam Piesaistītā Aizdevuma pamatsummu, kā norādīts Mājaslapā, ar vai bez atlaides vai uzcenojuma. Ja Investors vēlas pārdot Prasījumu ar atlaidi vai uzcenojumu, tad atlaide vai uzcenojums tiek aprēķināts no atlikušās Prasījuma Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas, kā norādīts Mājaslapā. Prasījuma tālākpārdošanas cenu (Prasījuma cena) veido pārdodamā Prasījuma Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas atlikusī daļa, kā norādīts Mājaslapā, un Investora norādītā atlaide vai uzcenojums, ja tāds ir noteikts.

9.4.         Prasījuma manuālas tālākpārdošanas gadījumā Investoram Mājaslapā jāaizpilda Prasījuma tālākpārdošanas piedāvājuma parametri un tie jāapstiprina Mājas lapā noteiktajā kārtībā. Prasījuma tālākpārdošanas gadījumā piedāvājums tiek uzskatīts par izteiktu brīdī, kad Investors ir apstiprinājis visus Prasījuma tālākpārdošanas piedāvājuma parametrus Mājaslapā.

9.5.         Izteiktais Prasījuma tālākpārdošanas piedāvājums tiks uzskatīts par Investora saistošu piedāvājumu visiem pārējiem Investoriem, kas lieto Mājaslapu. Piedāvātais Prasījums kļūst pieejams pārējiem Investoriem, kas ir reģistrējušies Mājaslapā, un jebkuram Investoram ir tiesības to iegādāties par Investora (Cedenta) piedāvāto Prasījuma cenu saskaņā ar kārtību, kas noteikta Mājas lapas lietošanas noteikumos un Cesijas līgumā. Investoram, kurš pārdod Prasījumu, ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt Mājaslapā piedāvāto Investora Prasījuma tālākpārdošanas piedāvājumu. Investora Prasījuma tālākpārdošanas piedāvājums tiek uzskatīts par atsauktu brīdī, kad pārējiem Investoriem izteiktais piedāvājums Mājaslapā vairs nav pieejams.

9.6.         Prasījumu pirkšana tiek veikta, Finansētājam (ja tiek pārdots no Finansējuma līguma izrietošs Prasījums) vai Aizdevējam atpērkot Prasījumu no pārdodošā Investora (Cedenta) vai Aizdevējam dzēšot pārdodošā Investora (Cedenta) Prasījumu pilnā apmērā un pirkumu izdarošajam Investoram (Cesionāram) noslēdzot jaunu Cesijas līgumu par Prasījuma iegādi. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības tiek veiktas saskaņā ar Prasījuma cenu, kuru pārdodošais Investors (Cedents) norādījis Otrreizējā tirgū un attiecīgi pirkumu izdarošais Investors (Cesionārs) vai Finansētājs (ja tiek pārdots no Finansējuma līguma izrietošs Prasījums) vai Aizdevējs apstiprinājis, ievērojot procedūras, kas noteiktas šī Līguma 5. un 6. sadaļā.

9.7.         Cesijas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad pirkumu izdarošais Investors (Cesionārs), Finansētājs (ja tiek pārdots no Finansējuma līguma izrietošs Prasījums) vai Aizdevējs ir pieņēmis piedāvājumu Mājaslapā saskaņā ar šī Līguma 9.5. punktu. Cesijas līguma noslēgšanas brīdī Prasījums tiek uzskatīts par nodotu attiecīgi pirkuma izdarošajam Investoram (Cesionāram),  Finansētājam vai Aizdevējam.

9.8.         Pēc Cesijas līguma noslēgšanas Dofinance ietur Cesijas līgumā norādīto Prasījuma cenu attiecīgi no pirkuma izdarošā Investora (Cesionāra),  Finansētāja vai Aizdevēja konta. Ja pārdotie Prasījums ir daļa no spēkā esošas “Auto Invest” programmas, kura noslēgta atbilstoši Līguma 6.2. punktā minētajiem parametriem, tad pēc Prasījuma cenas ieskaitīšanas Investora (Cedenta) kontā, par attiecīgu summu samazinās “Auto Invest” programma.

9.9.         Pēc Prasījuma nodošanas, attiecīgi pirkumu izdarošais Investors (Cesionārs),  Finansētājs vai Aizdevējs iegūst tiesības uz visiem turpmākajiem maksājumiem, kas saistīti ar Prasījumu, tai skatā, kas izriet no Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas un procentu apmaksas. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem kavētos pamatsummas un/vai procentu maksājumus saskaņā ar Piesaistīto Aizdevuma līgumu pēc Prasījuma nodošanas, tiesības uz iegādātā Prasījuma izpildi saskaņā ar šī Līguma un Cesija līguma noteikumiem iegūst attiecīgi pirkumu izdarošais Investors (Cesionārs), Finansētājs , vai Aizdevējs nevis pārdodošais Investors (Cedents). Jebkuri maksājumi, kas izriet no Prasījuma, tai skatā, kas aprēķināti pamatojoties uz Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas un procentu apmaksas, un kurus pārdodošais Investors (Cedents) ir saņēmis līdz Prasījuma nodošanai, paliek pārdodošajam Investoram (Cedentam).

9.10.     Dofinance ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma Investoram pārtraukt Prasījumu tālākpārdošanu Otrreizējā tirgū, ja ir iestājušies apstākļi, kas pēc Dofinance ieskata, var radīt būtiskus zaudējumus Dofinance, Finansētājam un/vai Investoram vai Dofinance ir uzsākusi Prasījuma atgūšanas un piedziņas darbības pret Aizņēmēju. Rīkojoties saskaņā ar šo punktu Dofinance nav atbildīgs pret Investoru un Trešajām personām par zaudējumiem un izdevumiem.

10.   Prasījumu apkalpošanas maksa un citi maksājumi

10.1.     Par sniegtajiem pakalpojumiem Investors maksā Dofinance Prasījumu apkalpošanas maksu un citus maksājumus atbilstoši Cenrādim, kas norādīts Mājaslapā.

10.2.     Investoram ir pienākums segt visas faktiskās izmaksas, kas saistītas ar Prasījumu apkalpošanu un izpildes nodrošināšanu, tai skaitā izmaksas par Piesaistītā Aizdevuma atgūšanu un piedziņu (proporcionāli iegādātajai Prasījuma daļai), kas radušās Dofinance kā Investora pilnvarniekam izpildot šajā Līguma un/vai Cesijas līgumā doto pilnvarojumu Cesionāra vārdā un interesēs nodrošināt Prasījuma izpildi (proporcionāli iegādātajai Prasījuma daļai).

10.3.     Īpašos gadījumos Dofinance ar Investoru var vienoties atsevišķi par Prasījumu apkalpošanu vai citu maksājumu maksas apmēru noteikšanu.

10.4.     Vienlaikus ar Cesijas līguma noslēgšanu Investors pilnvaro Dofinance bez iepriekšējas saskaņošanas ar Investoru pārskaitīt no Investora konta uz Dofinance bankas kontu Prasījumu apkalpošanas maksu, tai skaitā izmaksas, kas radušās Dofinance nodrošinot, ka Aizdevējs turpina Prasījumam Piesaistītā Aizdevuma apkalpošanu, atgūšanu un piedziņu un citus maksājumus atbilstoši Cenrādim, kas norādīts Mājaslapā.

10.5.     Dofinance ir tiesības ieturēt Prasījumu apkalpošanas maksu, tai skaitā izmaksas, kas radušās Dofinance nodrošinot, ka Aizdevējs turpina Piesaistītā Aizdevuma apkalpošanu, atgūšanu un piedziņu un citus maksājumus atbilstoši Cenrādim, kas norādīts Mājaslapā, no Investoram pārskaitāmajiem naudas līdzekļiem pirms to iemaksāšanas Investora kontā Prasījuma atmaksai un dzēšanai.

10.6.     Investors ir informēts un piekrīt, ka par Investora konta papildināšanu Investora un Dofinance apkalpojošā banka var ieturēt komisijas maksu saskaņā ar Investora apkalpojošās bankas noteikumiem un cenrādi. Šīs izmaksas sedz Investors, un Dofinance ir tiesīga tās ieturēt no Investoram izmaksājamām summām.

10.7.     Investors ir informēts, ka attiecībā uz Investoru ir piemērojami normatīvie akti, tajā skaitā, tiesību akti, kas regulē nodokļa nomaksu par ienākumu, ko Investors ir saņēmis par Prasījumu. Investors pats ir atbildīgs par visu nepieciešamo nodevu un nodokļu nomaksu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām savā nodokļu rezidences valstī.

11.   Atbildība un garantijas

11.1.     Investors ir atbildīgs par visu ziņu, ko tas ir sniedzis Dofinance, patiesumu, precizitāti, pilnību un atbilstību.

11.2.     Investors ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas Investora profilā.

11.3.     Investors ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījis Dofinance, Cedentam, Aizdevējam vai jebkurai citai trešajai personai.

11.4.     Dofinance nenes atbildību gadījumos, kad Investora (juridiskas personas) pārstāvis nav bijis tiesīgs pārstāvēt attiecīgo juridisko personu (gan noslēdzot Līgumu, gan saņemot ar šo Līgumu saistītos maksājumus). Tādā gadījumā atbildība par Līguma izpildi, nodarītajiem zaudējumiem un visām citām Investora profilā veiktajām darbībām ir fiziskajai personai, kas parakstījusi šo Līgumu un reģistrējusi juridisko personu kā Investoru Mājaslapā.

11.5.     Dofinance ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, ko tas ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījis Investoram tikai tiktāl, ciktāl Dofinance par šādu zaudējumu rašanos var tieši un nepārprotami vainot un tikai zaudējumu rašanās brīdī Investora kontā esošo naudas līdzekļu apmērā. Par netiešiem zaudējumiem un negūto peļņu Dofinance neatbild.

11.6.     Līguma izpildes laikā, izmantojot sakaru līdzekļus, Dofinance nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Dofinance pakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, tostarp, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tostarp Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

11.7.     Dofinance nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Investoram radušies vai varētu rasties sakarā ar Cesijas līguma noslēgšanu, tajā skaitā, par neiespējamību izpildīt Prasījumu dēļ tā, ka Piesaistītā Aizdevuma Aizņēmējs nespēj pienācīgā kārtā izpildīt savas saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

11.8.     Dofinance apliecina, ka Aizdevēji izsniedz Piesaistītos Aizdevumus atbilstoši attiecīgās valsts, kurā tiek noslēgts līgums, normatīvajiem aktiem un Aizdevuma līgumam, un ievēro tos visā Aizdevuma līguma darbības laikā.

11.9.     Dofinance nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Investoram Trešo personu darbības rezultātā.

12.   Konfidencialitāte, Investora personas dati un informācija par juridisku personu

12.1.     Jebkura informācija, kas izriet no šī Līguma, Finansējuma līguma, Aizdevuma līguma vai Cesijas līguma, kā arī jebkura cita informācija, kuru Investors ir saņēmis no Dofinance un, kas saņemšanas brīdī nav bijusi publiski pieejama, ir uzskatāma par konfidenciālu un Dofinance komercnoslēpumu. Investors konfidenciālu informāciju ir tiesīgs atklāt Trešajām personām tikai gadījumos, ja to pieprasa likums vai saskaņā ar tiesas vai citas kompetentas iestādes rīkojumu. Pirms konfidenciālās informācijas atklāšanas saskaņā ar šo Līguma punktu, Investoram ir pienākums par atklāšanu informēt Dofinance.

12.2.     Investors ir informēts un apzinās, ka līdz ar reģistrēšanos Mājaslapā tiek veikta Līguma apstiprināšana un parakstīšana un Dofinance tiek nodoti Investora (fiziskas personas) vai tā amatpersonu, darbinieku (juridiskas personas gadījumā) personas dati. Dofinance informē, ka Investora vai tā amatpersonu un/vai darbinieku personas datu apstrādi Dofinance veic kā neatkarīgs personas datu apstrādes pārzinis, atbilstoši piemērojamajiem personas datu apstrādi regulējošajiem normatīvajiem aktiem ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Līgumā ietvertajiem noteikumiem un piemērojamajiem arējiem normatīvajiem aktiem. Cita informācija par Dofinance veikto Investora un tā amatpersonu un/vai darbinieku personas datu apstrādi Līguma ietvaros ir atrodama Dofinance Privātuma politikā (saite uz privātuma politiku – https://www.dofinance.eu/lv/privacy-policy).

12.3.     Reģistrējoties Mājaslapā Investors piekrīt, ka Dofinance pievieno savai klientu datu bāzei Dofinance rīcībā esošos Investora personas datus (informāciju, ko Investors sniedzis, reģistrējoties Mājaslapā, kā arī informāciju, kas Dofinance kļuvusi pieejama saistībā ar Līguma izpildi). Investors piekrīt, ka šie dati var tikt nodoti Dofinance darbiniekiem, konsultantiem, revidentiem, sadarbības partneriem, kas sniedz atbalstu Prasījumu izpildes nodrošināšanā, kā arī trešajām personām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Dofinance pamatkapitālā vai kurās Dofinance ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārvaldītājs ir Dofinance, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem uzticēto funkciju veikšanai.

12.4.     Līdz ar reģistrēšanos Mājaslapā un Līguma parakstīšanu, Investors kā personas datu apstrādes pārzinis apliecina Dofinance iesniegto personas datu pareizību un ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu personas datu nodošanai Dofinance un datu subjektu, kuru personas dati tiek nodoti Dofinance, informēšanu atbilstoši Dofinance Privātuma politikai (saite uz privātuma politiku – https://www.dofinance.eu/lv/privacy-policy).

12.5.     Investors ir informēts, ka Līguma izpildes nodrošināšanas ietvaros, Dofinance ir tiesīgs veikt Investora vai tā darbinieku un/vai amatpersonu personas datu apmaiņu (saņemt un nodot) ar trešajām personām, tostarp, bet ne tikai nodot un saņemt Investora vai tā darbinieku/ amatpersonu personas datus tādām trešajām pusēm, kas nodrošina datu bāžu un uzskaites sistēmu pakalpojumus (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tādiem valsts nozīmes reģistriem kā Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts Ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra). Dofinance apliecina, ka katrā gadījumā, veicot šajā punktā norādīto personas datu nodošanu vai saņemšanu, Dofinance kā pārzinis nodrošina tiesisku mērķi un pamatu šādu darbību veikšanai.

12.6.     Investors ir informēts, ka Dofinance ir tiesības Investora personas datu apstrādi uzticēt personas datu apstrādātājiem, kas Investora vai tā darbinieku un/vai amatpersonu personas datu apstrādi veic Dofinance vārdā un uzdevumā atbilstoši Dofinance instrukcijām.

12.7.     Investors ir informēts, ka Dofinance ir tiesības nodot Investora un tā darbinieku un/ vai amatpersonu personas datus tādām Trešajām personām, kas Dofinance sniedz profesionālos pakalpojumus, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar parādu piedziņas kompānijām, kas veic parādu piedziņu pret Investoru, kā arī jebkurai citai personai, kas Dofinance sniedz atbalstu no Līguma izrietošo saistību izpildes nodrošināšanas ietvaros.

12.8.     Līdz ar reģistrēšanos Mājaslapā un šī Līguma parakstīšanu Investors apliecina, ka tas ir iepazinies ar Dofinance Privātuma politikā (saite uz privātuma politiku – https://www.dofinance.eu/lv/privacy-policy) ietverto informāciju, Investoram Privātuma politikā iekļautā informācija ir saprotama un pret to nav iebildumi.

13.   Līguma spēkā stāšanās un izbeigšana

13.1.     Līgums starp Dofinance un Investoru stājas spēkā brīdī, kad Investors Mājaslapā ir apstiprinājis Mājaslapas lietošanas noteikumus, devis savu piekrišanu Līgumam, pabeidzis reģistrācijas procesu un veicis naudas līdzekļu iemaksu Dofinance bankas kontā.

13.2.     Līguma noteikumi ir pieejami Mājaslapā Investora profilā visu Līguma spēkā esamības laiku.

13.3.     Investors ir tiesīgs izmantot savu Investora profilu Mājaslapā tikai pēc Līguma noteikumu apstiprināšanas. Līguma noteikumu grozījumu gadījumā Investors ir tiesīgs turpināt izmantot savu Investora profilu Mājaslapā tikai pēc grozījumu apstiprināšanas Investora profilā vai to spēkā stāšanās brīža saskaņā ar šo Līgumu.

13.4.     Dofinance ir tiesības ierobežot Investora iespējas izmantot Mājaslapu, bloķēt un/vai  dzēst Investora profilu un/vai vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu, ja tiek konstatēts sekojošais:

13.4.1.    Investors ir pārkāpis šī Līguma noteikumus vai Cesijas līguma noteikumus;

13.4.2.    Investors ir sniedzis Dofinance apzināti nepatiesu vai neprecīzu informāciju;

13.4.3.    Investors izmanto Mājaslapu prettiesiskiem mērķiem;

13.4.4.    Dofinance ir radušās aizdomas, ka Investors Prasījumu iegādē izmanto noziedzīgi iegūtus līdzekļus, finansē terorismu vai citas saskaņā ar LR Krimināllikumu sodāmas darbības un/vai Investors ir ticis iesaistīts šādu darbību veikšanā;

13.4.5.    ja Investors ir fiziska persona, kurai Dofinance ir paziņojis par grozījumiem Līgumā, un viņš/viņa ir iesniegusi iebildumus Līguma grozījumiem un/vai izteicis vēlmi atkāpties no Līguma.

13.5.     Investors ir tiesīgs ierosināt Dofinance Līguma izbeigšanu un Investora profila dzēšanu un Dofinance to apstiprina, pie nosacījuma, ka Investoram nav neviens aktīvs Prasījums, kura apkalpošanu veic Dofinance, ir apmaksāti visi Dofinance faktiskie izdevumi un atlīdzība saskaņā ar Cenrādi, un Investoram saskaņā ar šo Līguma nav parāda saistību pret Dofinance.

13.6.     Ja Dofinance vienpusējā kārtībā izbeidz šo Līgumu, par to Investoram vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš tiek nosūtīts paziņojums uz Investora profilu Mājaslapā vai uz Investoru norādīto e-pastu, ja Investora profils ir dzēsts vai bloķēts. Investors, ierosinājumu izbeigt Līgumu un dzēst Investora profilu nosūta Dofinance vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms vēlamā Līguma izbeigšanas termiņa uz sekojošu e-pastu: [email protected].   

13.7.     Par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nav jāatbild, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Investora, Finansētāja, Aizdevēja vai Dofinance kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Katrs no sekojošiem gadījumiem, notikumiem vai apstākļiem tiek uzskatīts par nepārvaramu varu šī Līguma izpratnē (uzskaitījums nav izsmeļošs):

13.7.1.     sacelšanās, revolūcija, pilsoņu karš, bruņots konflikts, terorisms, apvērsums, nemieri, pretošanās, civilie nemieri vai nekārtības, civilās vai militārās varas uzurpēšana, karš vai karam līdzīgas operācijas (neatkarīgi no tā, vai karastāvoklis ir izsludināts), invāzija, ārvalsts ienaidnieka darbības, kā arī streiks, lokauts, boikots;

13.7.2.     konfiskācija, nacionalizācija, mobilizācija, vai komandēšana saskaņā ar de iure vai de facto valdības, vadītāja rīkojumu vai citu vietējās vai nacionālās valdības darbību vai bezdarbību;

13.7.3.     viesuļvētra, zemestrīce, zemes nogruvumi, plūdi, zibens, cikloni, vētras, citi ekstremāli klimatiskie vai vides apstākļi, kas saskaņā ar piemērojamo likumu ir pasludināti vai atzīti par dabas katastrofu, kā arī pandēmijas, epidēmijas un citas plaša mēroga slimības;

13.7.4.     kodolsprādziens vai jebkāds cits sprādziens, radioaktīvais piesārņojums (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kodoldegvielas, kodolatkritumu, kodolsprāgstvielu radīto piesārņojumu), jonizējošā radiācija, ķīmiskais vai bioloģiskais piesārņojums;

13.7.5.     gaisa vai kosmosa kuģa, satelīta, zemes pavadoņa, vai kādas to daļas avārija, un/vai virsskaņas ātruma izraisīti spiediena viļņi;

13.7.6.     notikumi, gadījumi vai apstākļi, kas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir izsludināti par nelaimes, krīzes vai ārkārtas situāciju Latvijas Republikā vai kādā tās administratīvajā teritorijā;

13.7.7.     Aizņēmējs nepilda savas saistības saskaņā ar Piesaistītā Aizdevuma līguma noteikumiem, pamatojoties uz kādu no šajā Līguma sadaļā aprakstīto nepārvaramas varas gadījumu.

Par šādu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līguma pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Līguma pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, tad jebkurai no Līguma pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš saskaņā ar Mājaslapas lietošanas noteikumiem. Paziņojums Cedentam tiek nosūtīts tā Investora profilā.

13.8.     Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeigta Līguma gadījumā, Investoram tiek liegta Investora profila izmantošana, kā arī iespēja iegādāties jaunus Prasījumus un noslēgt Cesijas līgumus.

13.9.     Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeigta Līguma gadījumā Dofinance veic pārskaitījumu no Investora konta uz Investora bankas kontu, pārskaitot visus Investora kontā esošos naudas līdzekļus, ieturot Prasījuma apkalpošanas maksas un citus maksājumus, ja tādi ir paredzēti saskaņā ar šo Līgumu un Cenrādi.

14.   Citi noteikumi

14.1.     Šis Līgums ir noslēgts ar elektronisku apliecināšanu (autorizāciju) atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, un tas ir derīgs bez pušu parakstiem.

14.2.     Visas darbības Mājaslapā un Investora profilā tiek veiktas izmantojot tikai EUR valūtu.

14.3.     Investors piekrīt, ka Dofinance ir tiesīgs sazināties ar Investoru: 1) nosūtot SMS un/vai zvanot uz Investora profilā norādīto Investora mobilo sakaru operatora numuru; 2) zvanot uz citiem Investora profilā norādītajiem numuriem; 3) nosūtot paziņojumu uz Investora profilu vai Investora profilā norādīto e-pasta adresi; 4) nosūtot vēstuli ar kurjerpakalpojuma sniedzēja starpniecību 5) nosūtot parastu vai ierakstītu vēstuli uz Investora profilā norādīto Investora faktisko un/vai deklarēto dzīves vietas adresi vai juridisko adresi. Ar kurjeru nosūtītā vēstule ir uzskatāma par saņemtu brīdī, kad tā ir piegādāta Investora norādītajā dzīvesvietas adresē. SMS vai e-pasta formā nosūtītā ziņa tiek uzskatīta par saņemtu 2 (otrajā) darba dienā no attiecīgās ziņas nosūtīšanas Investoram. Pa pastu nosūtītā korespondence ir uzskatāma par saņemtu 3 (trešajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

14.4.     Dofinance nosūta Investoram saiti uz šo Līgumu uz Investora norādīto e-pasta adresi vai publicējot tos Investora profilā.

14.5.     Dofinance ir tiesīgs vienpusējā kārtībā grozīt Līguma noteikumus, paziņojot par to Investoram vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, nosūtot tos elektroniski uz Investora norādīto e-pasta adresi.

14.6.     Dofinance ir tiesīgs grozīt Mājaslapā norādīto Prasījumu Apkalpošanas maksu un citas maksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu sniegšanu, kā arī noteikt papildus maksas, informējot par to Investoru vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

14.7.     Gadījumā, ja Investors, kas ir uzskatāms par patērētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā no grozījumu paziņošanas dienas nav iesniedzis iebildumus Līguma grozījumiem un nav izteicis ierosinājumu izbeigt Līgumu, Līguma grozījumi ir uzskatāmi par abpusēji apstiprinātiem un spēkā esošiem.

14.8.     Šis Līgums ir spēkā un saistošs Līguma pusēm līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei, vai līdz brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktā kārtībā.

14.9.     Šī Līguma darbību regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Līguma noteikumi ir sastādīti un interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.10. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā un kurus nav iespējams atrisināt savstarpējā pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.

14.11. Šis Līgums ir noslēgts izmantojot elektronisku apliecināšanu (autorizāciju) Mājaslapā latviešu un angļu valodās un ir pieejams Mājaslapā Investora profilā. Investoram uz norādīto e-pasta adresi ir nosūtīta saite uz Līguma atrašanās vietu Mājaslapā. Ar Līguma apstiprināšanu Mājaslapā Investors izsaka piekrišanu Līguma noteikumiem. Pretrunu gadījumā Līguma teksts latviešu valodā ir noteicošais.

14.12. Investors piekrīt un tam nav iebildumu pret jebkāda veida komerciālo un nekomerciālo paziņojumu, reklāmas materiālu, visdažādāko jaunumu un visa veida informācijas saņemšanu, kas tiktu nosūtīta uz Investora norādīto mobilā tālruņa numuru un norādīto e-pasta adresi. Investora apliecina, ka tam nav iebildumu ne par šādas informācijas nosūtīšanas veidu, ne par tās iespējamo saturu.

14.13. Investors piekrīt un apliecina, ka zaudē Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības dienā, kad izmantojot Dofinance nodrošināto pakalpojumu Investors ir noslēdzis Cesijas līgumu, tas ir, Investors savā Investora profilā ir apstiprinājis Cesijas līgumu, un no Investora konta Prasījuma cena ir tikusi pārskaitīta Dofinance.

15.   Pilnvarojums

15.1.     Ar šo Līgumu Investors pilnvaro ar pārpilnvarojuma tiesībām Dofinance pēc Cesijas līguma noslēgšanas veikt šādas darbības:

15.1.1.    Investora vārdā un interesēs pārvaldīt Prasījumu, tai skaitā, bet ne tikai saņemt maksājums un veikt parāda piedziņu, izmantojot Investora vārdā visas tiesības, kas viņam ir tikušas piešķirtas ar attiecīgo Cesijas līgumu;

15.1.2.    pilnībā pārvaldīt Prasījumu un veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka Aizdevējs turpina apkalpot Piesaistīto Aizdevumu un pilda Aizdevuma līguma nosacījumus līdz Aizdevuma pilnīgai atmaksai, rezultējoties Prasījuma dzēšanai pilnā apmērā vai līdz brīdim, kad saskaņā ar Cesijas līgumu noteikumiem Prasījums dzēsts īpašā kārtībā, vai līdz brīdim, kad Prasījums pārdots Dofinance izvēlētam pircējam saskaņā ar Līguma 15.sadaļu;

15.1.3.    bez iepriekšējas saskaņošanas ar Investoru pēc saviem ieskatiem veikt grozījumus un papildinājumus Finansējuma līgumā.

15.2.     Investors ir informēts, ka minētais pilnvarojums Dofinance ir spēkā visā attiecīgā Cesijas līguma spēkā esamības laikā un šajā sakarā Dofinance veiktās darbības ir saistošas Investoram, un Investors par to atsakās celt pretenzijas pret Dofinance.

15.3.     Vienlaikus ar šo Līgumu Investors pilnvaro Dofinance veikt šādas darbības:

15.3.1.    veikt Prasījuma cenas pārskaitīšanu no Investora (Cesionāra) konta uz Cedenta kontu vai Cedenta bankas kontu;

15.3.2.    sadalīt no Aizdevēja saņemtos maksājumus par Prasījuma izpildi starp visiem Investoriem (Cesionāriem), kuriem ir spēkā esošas tiesības uz attiecīgo Prasījumu un pārskaitīt tos uz Investora (Cesionāra) kontu;

15.3.3.    ieturēt visus maksājumus atbilstoši šī Līguma 10. sadaļai;

15.3.4.    jebkurā brīdī ar Finansētāju vai Aizdevēju slēgt Cesijas atpakaļpirkuma līgumu, atpērkot no Investora (Cesionāra) Prasījumu, Finansētājam vai Aizdevējam iemaksājot Investora (Cesionāra) kontā summu, kas ir vienāda ar Prasījumam Piesaistītā Aizdevuma atlikušās pamatsummas un uzkrāto, bet vēl nesamaksāto Procentu summu;

15.3.5.    jebkurā brīdī Aizdevēja vārdā dzēst Prasījumu, iemaksājot Investora (Cesionāra) kontā summu, kas ir vienāda ar Prasījumam Piesaistītā Aizdevuma atlikušās pamatsummas un uzkrāto, bet vēl nesamaksāto Procentu summu vai nododot (cedējot) Investoram Aizdevēja prasījumu pret Aizņēmēju, kas izriet no Piesaistītā Aizdevuma līguma.

15.4.     Investors ir informēts, ka minētais pilnvarojums attiecībā uz Dofinance ir spēkā visā šī Līguma spēkā esamības laikā, nav atsaucams un šajā sakarā Dofinance veiktās darbības ir saistošas Investoram un Investors par to atsakās celt pretenzijas pret Dofinance.

15.5.     Dofinance kā Investora pilnvarnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, ko tas ar savu rīcību (darbību vai bezdarbību) ir nodarījis Investoram tikai tik tālu, cik tālu tas par šādu zaudējumu rašanos var tieši un nepārprotami tikt vainots un tikai zaudējumu rašanās brīdī Investora kontā esošo naudas līdzekļu apmērā. Par netiešiem zaudējumiem un negūto peļņu Dofinance neatbild.

15.6.     Ja Cesijas līgums noslēgts par tādu Prasījumu, kas izriet no Aizdevuma līguma vai Finansējuma līguma un kura Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas un procentu samaksu Aizņēmējs ir nokavējis par vairāk nekā sešiem mēnešiem no Aizdevuma līgumā noteiktā samaksas termiņa, un Dofinance ieskatā Piesaistītā Aizdevuma atgūšanas un piedziņas izmaksas ir nesamērīgas ar to Prasījuma summu, ko Investors saņemtu piedziņas rezultātā pēc Investoram piekrītošo Piesaistītā Aizdevuma atgūšanas izmaksu segšanas, vai Piesaistītā aizdevuma un uzkrāto procentu atgūšana un piedziņa pilnā apmērā Dofinance ieskatā ir neiespējama vai mazticama, ar šo Līgumu Investors pilnvaro ar pārpilnvarojuma tiesībām Dofinance veikt Prasījuma pārdošanu vai atpakaļ-pārdošanu kvalificētam pircējam par atbilstošu cenu un uz noteikumiem pēc Dofinance ieskata. Prasījuma pārdošanas cena jebkurā gadījumā tiks uzskatīta par atbilstošu, ja (i) labums, ko Investors saņems pārdošanas rezultātā, pārsniedz to Prasījuma summu, ko Investors visticamāk saņemtu, ja Dofinance (vai cita persona Dofinance uzdevumā) turpinātu Prasījuma atgūšanu un piedziņu, vai (ii) atbilst neatkarīga vērtētāja novērtējumam, vai (iii) ir labākā no vismaz diviem pirkuma maksas piedāvājumiem, ko Dofinance ir saņēmis no nesaistītām trešajām personām. Šajā punktā minēto tiesību Dofinance izlieto, ja darījuma rezultātā Dofinance pārstāj veikt Prasījuma apkalpošanu ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc Prasījuma pārdošanas vai atpakaļpārdošanas darījuma noslēgšanas.

15.7.     Ja Cesijas līgums noslēgts par tādu Prasījumu, kas izriet no Finansējuma līguma un kura Piesaistītā Aizdevuma pamatsummas un procentu samaksu Aizņēmējs ir nokavējis par vairāk nekā sešiem mēnešiem no Aizdevuma līgumā noteiktā samaksas termiņa, un Aizdevēja ieskatā Piesaistītā Aizdevuma atgūšanas un piedziņas izmaksas ir nesamērīgas ar to Prasījuma summu, ko Investors saņemtu piedziņas rezultātā pēc Investoram piekrītošo Piesaistītā Aizdevuma atgūšanas izmaksu segšanas, vai Piesaistītā aizdevuma un uzkrāto procentu atgūšana un piedziņa pilnā apmērā Aizdevēja ieskatā ir neiespējama vai mazticama, ar šo Līgumu Investors pilnvaro Dofinance atļaut Aizdevējam pārdot  Piesaistītā Aizdevuma prasījumu un ar to saistītos Procentu prasījumus par atbilstošu cenu. Prasījuma pārdošanas cena jebkurā gadījumā tiks uzskatīta par atbilstošu, ja (i) labums, ko Investors saņems pārdošanas rezultātā, pārsniedz to Prasījuma summu, ko Investors visticamāk saņemtu, ja Aizdevējs (vai cita persona Aizdevēja uzdevumā) turpinātu Prasījuma atgūšanu un piedziņu, vai (ii) atbilst neatkarīga vērtētāja novērtējumam, vai (iii) ir labākā no vismaz diviem pirkuma maksas piedāvājumiem, ko Dofinance vai Aizdevējs ir saņēmis no nesaistītām trešajām personām. Šādā gadījumā Prasījumu uzskata par izpildītu ar brīdi, kad Aizdevējs saņem Piesaistītā Aizdevuma pirkuma maksu.

15.8.     Dofinance var slēgt 15.6. punktā minētos Prasījumu atpakaļpirkuma darījumus ar Finansētāju (ja Prasījums izriet no Finansējuma līguma) vai Aizdevēju (ja Prasījums izriet no Aizdevuma līguma), ja juridisku vai citu apsvērumu dēļ šāds darījums ir nepieciešams vai lietderīgs Prasījuma tālāk-pārdošanai citai nesaistītai personai un Finansētājs vai Aizņēmējs negūst ienākumu no darījuma.