Financing Agreement

 

FINANSĒJUMA LĪGUMS

Nr.AF-HT-{investment_rate}-20201111

 

Šis finansējuma līgums (turpmāk tekstā – Līgums) ir noslēgts Rīgā, 2020.gada __._________starp:

SIA “Alfa Finance”, kas reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr. 50003443401 un juridisko adresi Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija, turpmāk tekstā – Aizdevējs, no vienas puses

un

Hopetech PTE. LTD, kas reģistrēts Singapūras Republikā ar Nr. 201921763Z un juridisko adresi 156 Macpherson road #09-01 PSL Industrial Building,Singapore (348528), turpmāk tekstā – Aizņēmējs, no otras puses

abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas Puses, bet katra atsevišķi – Puse,

ņemot vērā, ka:

a)     Aizņēmējs ir kreditēšanas pakalpojuma sniedzējs, kas izsniedz aizdevumus fiziskām personām, gala aizņēmējiem (turpmāk tekstā – Klienti);

b)     Aizņēmēja efektīvai ikdienas komercdarbības un naudas plūsmas nodrošināšanai ir nepieciešami finanšu līdzekļi, kas ir pieejami un saņemami īsā laika brīdī;

c)      Aizdevējs ir piekritis nodrošināt Aizņēmēju ar nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem kredītlīnijas veidā;

balstoties uz brīvu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem ar šo Līgumu vienojas par sekojošo:

 

1.        Līguma priekšmets

1.1.    Aizdevējs piešķir Aizņēmējam tiesības aizņemties naudas līdzekļus kredītlīnijas veidā (turpmāk tekstā – Kredītlīnijas līdzekļi) ar maksimālo apmēru EUR 1,000,000 (viens miljons eiro) apmērā (turpmāk tekstā – Kredītlīnijas limits), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.2.    Aizņēmējs izmanto no Aizdevēja saņemtos Kredītlīnijas līdzekļus aizdevumu izsniegšanai Klientiem.

 

2.        Kredītlīnijas līdzekļu izsniegšanas un atmaksāšanas kārtība

2.1.    Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas līdzekļus pēc Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Aizņēmējs savā pieprasījumā Aizdevējam norāda nepieciešamo Kredītlīnijas līdzekļu apmēru.  Kopējais Aizņēmējam izsniegtais un neatmaksātais Kredītlīnijas līdzekļu apmērs nedrīkst pārsniegt Kredītlīnijas limitu.                                                  

2.2.    Kredītlīnijas līdzekļu izmantošanas procenti:

2.2.1.   Par Kredītlīnijas līdzekļu izmantošanu Aizņēmējs maksā Aizdevējam {investment_rate}% gadā no izmantoto (saņemto un neatmaksāto) Kredītlīnijas līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku. Aprēķinot procentus tiek pieņemts, ka kalendārajā mēnesī ir 30 dienas un kalendārajā gadā ir 360 dienas.

2.2.2.   Aizņēmējs apņemas apmaksāt procentus vienlaicīgi ar Kredītlīnijas līdzekļu atmaksu saskaņā ar Līguma 2.5. punktu.                         

2.3.     Kredītlīnijas līdzekļi tiek piešķirti, pārskaitot tos uz Aizņēmēja bankas kontu PT. BANK DANAMON INDONESIA, account No. 3626860559,  5 (piecu), darba dienu laikā no Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas brīža Aizdevēja e-pastā. Par Kredītlīnijas līdzekļu piešķiršanas dienu uzskatāma diena, kad Kredītlīnijas līdzekļi ir saņemti Aizņēmēja bankas kontā.

2.4.     Lai nodrošinātu pareizu procentu aprēķināšanu, Aizņēmējam ir pienākums nosūtīt pa e-pastu Aizdevējam bankas  konta izdruku par Kredītlīnijas līdzekļu saņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no Kredītlīnijas līdzekļu saņemšanas dienas.

2.5.     Aizņēmējs apņemas atmaksāt Kredītlīnijas līdzekļus un procentus par šo līdzekļu lietošanu brīdī, kad Klients, kuram šos līdzekļus tālāk ir aizdevis Aizņēmējs, attiecīgos līdzekļus un procentus par to lietošanu ir atmaksājis Aizņēmējam. Kredītlīnijas līdzekļu atmaksu un procentu samaksu Aizņēmējs veic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad attiecīgos līdzekļus faktiski ir saņēmis no Klienta, pārskaitot tos uz Aizdevēja bankas kontu AS Signet Bank,  LV54LLBB 0003 2040 0029 38 Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Kredītlīnijas līdzekļus un procentus arī pirms šajā Līguma punktā minētā priekšnosacījuma iestāšanās brīža. Par Kredītlīnijas līdzekļu atmaksas un procentu samaksas dienu uzskatāma diena, kad Kredītlīnijas līdzekļi un procenti ir saņemti Aizdevēja bankas kontā.

 

2.6.     Lai nodrošinātu pareizu procentu aprēķināšanu, vienlaicīgi ar Kredītlīnijas līdzekļu atmaksu, Aizņēmējam ir pienākums nosūtīt pa e-pastu  Aizdevējam bankas konta izdruku par attiecīgā apmēra līdzekļu saņemšanu no Klienta.

 

3.        Atbildība

3.1.    Par šī Līguma izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2.    Visos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas  Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3.    Līgums ir saistošs Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

3.4.    Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu vai spēkā neesošu, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu tiesiskumu un izpildi. Šajā gadījumā Pusēm sarunu ceļā jāvienojas un jāsniedz iepriekšējā rakstiska piekrišana par alternatīvu risinājumu, kura rezultātā neciestu nevienas Puses komerciālās un/vai ekonomiskās intereses.

3.5.    Jebkādi strīdi starp Pusēm saistībā ar Līgumu tiks risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā nav iespējams rast risinājumu, tad jebkurš strīds vai domstarpība, vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas  Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

4.        Līguma darbības termiņš

4.1.    Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

4.2.    Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei 1 (vienu) mēnesi iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā. No šajā Līguma punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas birža:                                                                                   

4.2.1.   Aizņēmējam vairs nav tiesības saņemt jaunus Kredītlīnijas līdzekļus;

4.2.2.   Aizņēmējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ir jāatmaksā Aizdevējam visi saņemtie Kredītlīnijas līdzekļi pilnā apmērā un procenti par Kredītlīnijas līdzekļu lietošanu līdz atmaksas brīdim.

 

5.        Force majeure

5.1.    Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildījuma kavējumu, ja minētā neizpilde vai izpildījuma kavēšanās ir saistīta ar Force majeure. Ar "Force majeure" Līguma izpratnē saprotami jebkuri iedzīvotāju nemieri, karš, streiki un citi apstākļi, kas traucē Pušu normālai darbībai; epidēmijas, pandēmijas, ugunsgrēki, plūdi un citas stihiskas nelaimes, kas Pusēm nav kontrolējamas un tieši ietekmē saistību izpildi. Cietušajai Pusei nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tā saņēmusi par Force majeure) otrai Pusei, informējot par Force majeure apstākļu iestāšanos un to radītām sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu Force majeure kaitīgās sekas.

 

 

 

6.        Citi noteikumi

6.1.    Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās būs parakstījušas abas Puses. Līgums ar tā parakstīšanas brīdi atceļ visas iepriekšējās pārrunas, rakstiskos dokumentus, apņemšanās un vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu.

6.2.    Jebkādi Pušu sniegtie paziņojumi un informācija sastādāma rakstiski (un nosūtāma ar ierakstītu vēstuli vai pret saņemšanas apstiprinājumu uz Līgumā norādītajām adresēm), citādi tā uzskatāma par spēkā neesošu.

6.3.    Līgums sastādīts latviešu un angļu valodā, un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, kur neskaidrību gadījumā prevalējošā valoda šī Līguma interpretēšanā tiks atzīta latviešu valoda.

 

Pušu rekvizīti un paraksti

 

Aizdevējs

SIA Alfa Finance

Vienotais reģistrācijas Nr: 50003443401

Juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija

 

Aizņēmējs

Hopetech PTE. LTD

Vienotais reģistrācijas Nr: 201921763Z

Juridiskā adrese: 156 Macpherson road #09-01 PSL Industrial Building,Singapore (348528)

 

 

FINANCING AGREEMENT

No.AF-HT-{investment_rate}-20201111

 

This financing agreement ( hereinafter – Agreement) is concluded in Riga on __of __________, 2020 between:

SIA “Alfa Finance”, duly registered in the Registry of enterprises of Republic of Latvia with a No. 50003443401 and legal address at 5 Antonijas str., Rīga, LV-1010, Latvia, hereinafter referred as the Lender, on the one side

and

Hopetech PTE. LTD, duly registered in the company register of Republic of Singapore, with a Nr. 201921763Z  and legal address at 156 Macpherson road #09-01 PSL Industrial Building,Singapore (348528), hereinafter referred as the Borrower, on the other side

both parties together hereinafter referred as the Parties, each separately – the Party,

whereas:

a)     The Borrower is a lending service provider that issues loans to private individuals, end borrowers (hereinafter - Clients);

b)     To ensure efficient daily commercial activities and cash flow the Borrower requires funds that is available and receivable at short notice;                   

c)   The Lender has agreed to provide the Borrower with required funds in the form of a credit line;             

on basis of freewill, without false, fraud and duress agree on the following:

 

1.        Subject of the Agreement

1.1.    The Lender provides the Borrower with right to borrow funds in the form of a credit line (hereinafter - the Credit Line funds) with the maximum amount of EUR 1,000,000 (one million euro), (hereinafter – the Credit Line limit), in accordance with the provisions of this Agreement.

1.2.    The Borrower shall use the Credit Line funds received from the Lender to issue loans to the Clients.

                                                                                               

2.        Granting and repayment of the Credit Line funds    

2.1.    The Lender shall grant the Credit Line funds to the Borrower upon receipt of the Borrower's request in accordance with the provisions of this Agreement. In its request, the Borrower shall indicate to the Lender the required amount of the Credit Line funds. The total amount of the Credit Line funds granted to the Borrower and not repaid shall not exceed the Credit Line limit.

2.2.    Interest for the use of the Credit line funds:

2.2.1.   For the use of the Credit Line funds the Borrower shall pay to the Lender {investment_rate}% per annum from used (received and outstanding) Credit Line funds for entire period of use. When calculating interest, it is assumed that calendar month has 30 days and calendar year has 360 days.

2.2.2.   The Borrower undertakes to pay interest simultaneously with the repayment of the Credit Line funds in accordance with Clause 2.5. of the Agreement.

2.3.    The Credit Line funds are granted by transferring them to the Borrower’s bank account at PT. BANK DANAMON INDONESIA, account No. 3626860559,  in 5 (five) business days from the receipt of the Borrower’s request in the Lenders e-mail. The day of granting the Credit Line funds is considered the day when the Credit Line funds are received in the Borrower’s bank account.

2.4.    To ensure proper interest calculation, the Borrower is obliged to e-mail to the Lender a bank statement confirming receipt of the Credit Line funds within 5 (five) business days from the day of receipt of the Credit Line funds.

2.5.    The Borrower undertakes to repay the Credit Line funds and interest for the use of these funds at the moment when the Client, to whom the Borrower has further lent these funds, has repaid the respective funds and interest for their use to the Borrower. The Borrower shall repay the Credit Line funds and pay interest not later than within 5 (five) business days from the moment when the respective funds have actually been received from the Client by transferring them to the Lender’s bank account at JSC Signet Bank, LV54LLBB 0003 2040 0029 38. The Borrower has the right to repay the Credit Line funds and interest before the precondition specified in this Clause of the Agreement has occurred. The repayment date of the Credit Line funds and interest is considered the date, when the Credit Line funds and interest are received in the Lender’s bank account.

2.6.    To ensure proper interest calculation, simultaneously with the repayment of the Credit Line funds the Borrower is obliged to e-mail to the Lender a bank statement confirming the receipt of the respective amount of the funds from the Client.

 

3.        Liability

3.1.    For the fulfilment of this Agreement the Parties are liable in accordance with the applicable laws of the Republic of Latvia.

3.2.    In all matters that are not regulated by the Clauses of this Agreement, the Parties shall apply the laws of the Republic of Latvia.

3.3.    The Agreement is binding to the successors of the Parties.

3.4.    If any of the Clauses of the Agreement becomes illegal or void, it shall not impact the legitimacy and enforcement of other Clauses of the Agreement. In this case the Parties have to negotiate and agree on solution in writing, as a result of which none of the Parties commercial and/or economic interests would suffer.

3.5.    Any disputes between the Parties in respect to the Agreement shall be settled by negotiations. In case the Parties cannot find the settlement  within the negotiation process, any, disagreement, dispute or  claim in respect to the breach, validity or termination of the Agreement shall be finally settled by the court of the Republic of Latvia in accordance with the applicable laws the Republic of Latvia.

 

4.        Term of the agreement

4.1.    The Agreement shall enter into force at the moment of its mutual signing and is valid until completion of liabilities of  both Parties set forth in the Agreement.

4.2.    Either Party has the right to unilaterally withdraw from the Agreement by notifying the other Party in writing 1 (one) month in advance in accordance with the procedure set forth in the Agreement. As of the provision of the notification referred to in this Clause of the Agreement:

4.2.1.   the Borrower has no rights to receive new Credit Line funds;

4.2.2.   The Borrower shall immediately, but not later than within 1 (one) month, repay the Lender all received Credit Line funds in full and interest for the use of the Credit Line funds until repayment date.

 

5.         Force majeure

5.1.     None of the Parties is responsible for non-fulfilment or delay in fulfilment of liabilities set in the Agreement, if such non-fulfilment or delay of fulfilment relates to the Force majeure. The Force majeure in this Agreement shall be considered as any citizens’ unrest, war, strikes and other circumstances, that disturb normal activity of the Parties; epidemics, pandemics, fire, floods and other natural disasters, that are outside the control of the Parties and directly effects fulfilment of liabilities. The Party that suffered the damage has to immediately send notification (together with any notification or information that it received in respect to Force majeure) to the other Party, informing that a Force majeure event has occurred and its effects, as well as has to make any effort to reduce the negative consequences from the Force majeure.

 

6.       Other

6.1.    The Agreement confirms entire agreement between the Parties. None of the oral supplements are considered to be the Agreement Clauses. Any changes in this Agreement shall come into force only when executed in written form and signed by both Parties. From the moment of signing the Agreement all previous negotiations, other written documents, determinations and agreements between the Parties on the subject of the Agreement are cancelled.

6.2.    Any notices and information provided by the Parties shall be prepared in writing (and sent by a registered letter to the address stated in the Agreement or provided against receipt confirmation), otherwise it is considered as voided.

6.3.    The Agreement is prepared in Latvian and English, and signed in 2 (two) original copies, where in case of an discrepancy of this Agreement Latvian version shall prevail.  

 

Requisites and signatures of the Parties

 

Lender

SIA Alfa Finance

Unified registration No: 50003443401

Legal adress: 5 Antonijas str., Rīga, LV-1010, Latvia

 

Borrower

Hopetech PTE. LTD

Unified registration No: 201921763Z

Legal adress: 156 Macpherson road #09-01 PSL Industrial Building,Singapore (348528)